💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 6 💞[ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ A J R][Climax]

💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 7💞 Yakshiye Pranayichavan 7 | Author : Crazy AJR |
Previous Part   ഹായ് ചേട്ടന്മാരെ ഞാനെത്തി. അങ്ങനെ യക്ഷിയെ ഇവിടെ തളയ്ക്കാൻ
പോവുവാണെ. അനുഗ്രഹിക്കണം. ആശിർവാദിക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കർട്ടൻ ഷോപ്പില് work
ചെയ്യുവാ. രാവിലെ 9 മണിക്ക് കേറിയ രാത്രി 11 മണി കഴിയാതെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നലെ
രാത്രി 2 മണി വരെ പണിയുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ തന്നെയാ കിടന്നേ. ഞാനിപ്പോ ഇതൊക്കെ
പറയാനുള്ള കാരണം. ചുരുക്കി […]

Continue reading

💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 6 💞[ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ A J R][Climax]

💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 7💞 Yakshiye Pranayichavan 7 | Author : Crazy AJR | Previous Part   ഹായ് ചേട്ടന്മാരെ ഞാനെത്തി. അങ്ങനെ യക്ഷിയെ ഇവിടെ തളയ്ക്കാൻ പോവുവാണെ. അനുഗ്രഹിക്കണം. ആശിർവാദിക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കർട്ടൻ ഷോപ്പില് work ചെയ്യുവാ. രാവിലെ 9 മണിക്ക് കേറിയ രാത്രി 11 മണി കഴിയാതെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നലെ രാത്രി 2 മണി വരെ പണിയുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ തന്നെയാ കിടന്നേ. ഞാനിപ്പോ ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം. ചുരുക്കി […]

Continue reading

💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 6 💞[ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ A J R]

അതെ ചേട്ടന്മാരെ ചേച്ചിമാരെ ഇത് വരെ ഈ കഥക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലും സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ
തന്നു. അടുത്ത ഒരു പാർട്ടോടെ യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ തിരുകയാണ്. ഈ കഥ 1st പാർട്ട്‌
മുതൽ അവസാന പാർട്ട്‌ വരെ ഒരു ഡയറിയിൽ ഞാൻ എഴുതി വച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഡയറി ഇപ്പൊ
miss ആണ്. എന്നാലും ഡയറിയിൽ എഴുതിയ മുഴുവൻ വരികളും എനിക്ക് കാണാപാടം ആണ്. കുറെ നാള്
phone വെള്ളത്തിൽ വീണ് കടയിലായിരുന്നു. കുറെ നാള് എഴുതാതെ ഇരുന്ന് […]

Continue reading

💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 6 💞[ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ A J R]

അതെ ചേട്ടന്മാരെ ചേച്ചിമാരെ ഇത് വരെ ഈ കഥക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലും സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ തന്നു. അടുത്ത ഒരു പാർട്ടോടെ യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ തിരുകയാണ്. ഈ കഥ 1st പാർട്ട്‌ മുതൽ അവസാന പാർട്ട്‌ വരെ ഒരു ഡയറിയിൽ ഞാൻ എഴുതി വച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഡയറി ഇപ്പൊ miss ആണ്. എന്നാലും ഡയറിയിൽ എഴുതിയ മുഴുവൻ വരികളും എനിക്ക് കാണാപാടം ആണ്. കുറെ നാള് phone വെള്ളത്തിൽ വീണ് കടയിലായിരുന്നു. കുറെ നാള് എഴുതാതെ ഇരുന്ന് […]

Continue reading

💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 5 💞[ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ A J R]

💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 5💞 Yakshiye Pranayichavan 5 | Author : Crazy AJR |
Previous Part   തെറി പറയുന്നതിന് മുൻപ് ദേ ഒന്ന് വായിക്കണേ.എന്റെ അപേക്ഷ ആണ്
🙏🙏🙏 ഞാൻ കഥ എഴുതുന്നത് എന്റെ ഫോണിലാ. അവസാന പാർട്ട്‌ ഇട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഫോൺ
വെള്ളത്തിൽ വീണു. അന്ന് തന്നെ നന്നാക്കാൻ കൊടുത്തു. പക്ഷെ വാങ്ങിച്ചത് ഇന്നാ 😄😄.
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല എന്നറിയിക്കാൻ യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 5 എഴുതി
ഇടുന്നു. […]

Continue reading

💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 5 💞[ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ A J R]

💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 5💞 Yakshiye Pranayichavan 5 | Author : Crazy AJR | Previous Part   തെറി പറയുന്നതിന് മുൻപ് ദേ ഒന്ന് വായിക്കണേ.എന്റെ അപേക്ഷ ആണ് 🙏🙏🙏 ഞാൻ കഥ എഴുതുന്നത് എന്റെ ഫോണിലാ. അവസാന പാർട്ട്‌ ഇട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ വീണു. അന്ന് തന്നെ നന്നാക്കാൻ കൊടുത്തു. പക്ഷെ വാങ്ങിച്ചത് ഇന്നാ 😄😄. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല എന്നറിയിക്കാൻ യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 5 എഴുതി ഇടുന്നു. […]

Continue reading

💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 4 💞[ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ A J R]

💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 4💞 Yakshiye Pranayichavan 4 | Author : Crazy AJR |
Previous Part ആദ്യം തന്നെ ഈ പാർട്ട്‌ താമസിച്ചതിൽ ക്ഷേമ ചോദിക്കുന്നു. Covid ആയത്
കൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒന്നും ജോലി സ്ഥിരമായി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
വീടിനടുത്തായി ഒരു ചെറിയ വെജിറ്റബിൾ കട start ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് full time കടയിൽ
തന്നെയാ ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എഴുതാൻ ഇപ്പോ സമയം കിട്ടാറില്ല. ചുമ്മ നിക്കുന്ന സമയത്ത്
കുറച്ച് കുറച്ച് […]

Continue reading

💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 4 💞[ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ A J R]

💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 4💞 Yakshiye Pranayichavan 4 | Author : Crazy AJR | Previous Part ആദ്യം തന്നെ ഈ പാർട്ട്‌ താമസിച്ചതിൽ ക്ഷേമ ചോദിക്കുന്നു. Covid ആയത് കൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒന്നും ജോലി സ്ഥിരമായി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടിനടുത്തായി ഒരു ചെറിയ വെജിറ്റബിൾ കട start ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് full time കടയിൽ തന്നെയാ ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എഴുതാൻ ഇപ്പോ സമയം കിട്ടാറില്ല. ചുമ്മ നിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് […]

Continue reading

💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 3 💞[ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ A J R]

💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 3💞 Yakshiye Pranayichavan 3 | Author : Crazu AJR |
Previous Part   എന്റെ ഈ കഥക്ക് പ്രതിഷിച്ചതിലും വല്ല്യ സപ്പോർട്ട് കിട്ടി.ഒരുപാട്
പേരോട് നന്ദി പറയാനുണ്ട്.എല്ലാവരുടെ പേരും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.അർജുൻ
ചേട്ടായിയും,  king liar ചേട്ടായിയും……….. വായനക്കാരൻ, spparow, aaaavvooo,
തമ്പുരാൻ, marquis, black devik, berlin, വാസു dragons, വേട്ടക്കാരൻ………… etc
ആരെയെങ്കിലും വിട്ട് പോയെങ്കിൽ ഷെമിക്കണം. എല്ലാ ചേട്ടായിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും
എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി……….. […]

Continue reading

💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 3 💞[ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ A J R]

💞യക്ഷിയെ പ്രണയിച്ചവൻ 3💞 Yakshiye Pranayichavan 3 | Author : Crazu AJR | Previous Part   എന്റെ ഈ കഥക്ക് പ്രതിഷിച്ചതിലും വല്ല്യ സപ്പോർട്ട് കിട്ടി.ഒരുപാട് പേരോട് നന്ദി പറയാനുണ്ട്.എല്ലാവരുടെ പേരും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.അർജുൻ ചേട്ടായിയും,  king liar ചേട്ടായിയും……….. വായനക്കാരൻ, spparow, aaaavvooo, തമ്പുരാൻ, marquis, black devik, berlin, വാസു dragons, വേട്ടക്കാരൻ………… etc ആരെയെങ്കിലും വിട്ട് പോയെങ്കിൽ ഷെമിക്കണം. എല്ലാ ചേട്ടായിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി……….. […]

Continue reading