ദീപക് ദീപയായി 01

ദീപക് ദീപയായി 01   ഇതെൻടെ ആദൃെത്ത കഥയാണ് ഞാൻ ദീപക് 22 വയസ്സ് ഒരു ആണായി ജനിചതെകിലും ഒരു ആണിൻെറ കരുത്തിൽ കീഴ്പ്പെട്ട് കാമം അടക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്നെ കുറിച്ചു പറയുകയാണെകിൽ നല്ല വെളുത്ത് കുറച്ച് തടിച്ചതാണേലും വയർഇല്ല നല്ല മുലയുണ്ട് മുഖത്തും ശരീരത്തും രോമം കുറവാ കാണാൻ ശരിക്കുംഒരു പെണ്ണിനെ പോലിരിക്കും അതു കൊണ്ട് തന്നെ പലപോഴും പല ചേട്ടൻമാരും എന്നെ കൊതിയോടെ നോക്കാറുണ്ട് പലരും എൻടെ സ്വകാര്യ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ […]

Continue reading