കാമറാണി ഭാര്യയും കക്കോൾഡായ ഞാനും

കാമറാണി ഭാര്യയും കക്കോൾഡായ ഞാനും Kamarani Bharyayum cuckoldaya njanum രചന: പോൾ
സി. ചൊക്കിലക്കാടൻ {bn]s¸« N¼nNp«³ km]W¡ms^ Mm³ tbmÄ hn. sIm¡n`¡mX³ ,Wn§Ä¡v
tbmta«³ F¶v knan¡mw. {bm]w 52 BNp¶p. {bkmhn]m\v. A`vbw SXns]ms¡ D*v. Ng*n]psX
Nm^yw b_]*sÃm. fol bt* kXn¨v Naªp. bq_nsâ Nm^yw b_]m³ tbmNp¼w fol]psX Nm^ykpw
b_]\ftÃm¶v N^pSn. A§v Sn^pkÃm]n`m\v WmXv. Cu sshän k¶v Øn^fm]n NTNÄ km]n¡pw
km\w […]

Continue reading

കാമറാണി ഭാര്യയും കക്കോൾഡായ ഞാനും

കാമറാണി ഭാര്യയും കക്കോൾഡായ ഞാനും Kamarani Bharyayum cuckoldaya njanum രചന: പോൾ സി. ചൊക്കിലക്കാടൻ {bn]s¸« N¼nNp«³ km]W¡ms^ Mm³ tbmÄ hn. sIm¡n`¡mX³ ,Wn§Ä¡v tbmta«³ F¶v knan¡mw. {bm]w 52 BNp¶p. {bkmhn]m\v. A`vbw SXns]ms¡ D*v. Ng*n]psX Nm^yw b_]*sÃm. fol bt* kXn¨v Naªp. bq_nsâ Nm^yw b_]m³ tbmNp¼w fol]psX Nm^ykpw b_]\ftÃm¶v N^pSn. A§v Sn^pkÃm]n`m\v WmXv. Cu sshän k¶v Øn^fm]n NTNÄ km]n¡pw km\w […]

Continue reading