അയൽവക്കത്തെ കൂട്ടുകാരന്റെ അമ്മ [Dark Spider]

അയൽവക്കത്തെ കൂട്ടുകാരന്റെ അമ്മ Ayalvakkathe Koottukarante Amma | Author : Dark
Spider   എനിക്ക് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നൊന്നും അറീല. എന്റെ നാട് മലപ്പുറം ആയതോണ്ട്
ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നു. വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ കമന്റിൽ
അറിയിക്കണം.ഇനി കഥയിലേക്ക് വരാം. എന്റെ പേര് ഹർഷൻ (ശരിക്കുള്ള പേര് അല്ല ട്ടോ).
എനിക്കിപ്പോൾ 22 വയസ്സ് പ്രായം ആയി. കാണാൻ അധികം സൗന്ദര്യം ഇല്ലെങ്കിലും
കുഴപ്പമില്ല. നല്ല തടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ. പിന്നെ എന്റെ കുണ്ണയുടെ […]

Continue reading

അയൽവക്കത്തെ കൂട്ടുകാരന്റെ അമ്മ [Dark Spider]

അയൽവക്കത്തെ കൂട്ടുകാരന്റെ അമ്മ Ayalvakkathe Koottukarante Amma | Author : Dark Spider   എനിക്ക് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നൊന്നും അറീല. എന്റെ നാട് മലപ്പുറം ആയതോണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നു. വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ കമന്റിൽ അറിയിക്കണം.ഇനി കഥയിലേക്ക് വരാം. എന്റെ പേര് ഹർഷൻ (ശരിക്കുള്ള പേര് അല്ല ട്ടോ). എനിക്കിപ്പോൾ 22 വയസ്സ് പ്രായം ആയി. കാണാൻ അധികം സൗന്ദര്യം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നല്ല തടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ. പിന്നെ എന്റെ കുണ്ണയുടെ […]

Continue reading