ബ്രില്ലിയൻസ് ട്യൂഷൻ സെന്‍റെര്‍ 2

ബ്രില്ലിയൻസ് ട്യൂഷൻ സെന്‍റെര്‍ 2 Brilliance Tuition center Part 2 by
deepak_diju_atr   ഒന്നാം ഭാഗത്തിന് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച
എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി, പരിചയ കുറവ് മൂലം ഉള്ള തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം
എന്നപേക്ഷിക്കുന്നു. വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്….
അന്ന് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത സന്തോഷം ആയിരുന്നു എനിക്ക്, ചേച്ചിയുടെ ആ ചിരി. രാത്രി കുറെ
വൈകിയിട്ടും ചേച്ചിയെ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടില്ല, അത് എനിക്ക് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം
എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി. […]

Continue reading

ബ്രില്ലിയൻസ് ട്യൂഷൻ സെന്‍റെര്‍ 2

ബ്രില്ലിയൻസ് ട്യൂഷൻ സെന്‍റെര്‍ 2 Brilliance Tuition center Part 2 by deepak_diju_atr   ഒന്നാം ഭാഗത്തിന് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി, പരിചയ കുറവ് മൂലം ഉള്ള തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്നപേക്ഷിക്കുന്നു. വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്…. അന്ന് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത സന്തോഷം ആയിരുന്നു എനിക്ക്, ചേച്ചിയുടെ ആ ചിരി. രാത്രി കുറെ വൈകിയിട്ടും ചേച്ചിയെ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടില്ല, അത് എനിക്ക് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി. […]

Continue reading

ബ്രില്ലിയൻസ് ട്യൂഷൻ സെന്‍റെര്‍ 1

ബ്രില്ലിയൻസ് ട്യൂഷൻ സെന്‍റെര്‍ 1 Brilliance Tuition center by deepak_diju_atr
ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക.. ഒരു സപ്തേമ്പർ മാസ ആയിരന്നു,
മാസം തീരാൻ ഇനി അധികം ദിവസമല്ല. ഇനി കുറച് മാസങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി കോളേജ്
ജീവിതവും അവസാനിക്കും, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോളാണ് മേശയിൽ വച്ചിരുന്ന
ഫോൺ റിങ് ചെയ്തത്. അലസതയോടെ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കി, ഗീത ടീച്ചർ ആണ് വിളിക്കുന്നത് കാൾ
കണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായൊന്ന് അമ്പരന്നു കാരണം […]

Continue reading

ബ്രില്ലിയൻസ് ട്യൂഷൻ സെന്‍റെര്‍ 1

ബ്രില്ലിയൻസ് ട്യൂഷൻ സെന്‍റെര്‍ 1 Brilliance Tuition center by deepak_diju_atr ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക.. ഒരു സപ്തേമ്പർ മാസ ആയിരന്നു, മാസം തീരാൻ ഇനി അധികം ദിവസമല്ല. ഇനി കുറച് മാസങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി കോളേജ് ജീവിതവും അവസാനിക്കും, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോളാണ് മേശയിൽ വച്ചിരുന്ന ഫോൺ റിങ് ചെയ്തത്. അലസതയോടെ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കി, ഗീത ടീച്ചർ ആണ് വിളിക്കുന്നത് കാൾ കണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായൊന്ന് അമ്പരന്നു കാരണം […]

Continue reading