അനിയനും ചേച്ചിയും [കുണ്ടിമോൾ മധു ചെറിയമ്മ][ഡ്രാക്കുള മച്ചാൻ]

അനിയനും ചേച്ചിയും കുണ്ടിമോൾ മധു ചെറിയമ്മ 4 Aniyanum Chechiyum Kundimol Madhu
Cheriyamma Part 4 | Author : Drakula Machan   ഇത് അവസാന ഭാഗം ആണ്. ചില കാരണങ്ങളാൽ
തുടരാൻ കഴിയില്ല.   ………………………………………………………………..   കഥ ഇതുവരെ.. അച്ഛനും അമ്മയും
ഇല്ലാത്ത സമയം ചേച്ചിയെ നോക്കേണ്ട ചുമതല കുട്ടൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. കൈയൊടിഞ്ഞു
കിടക്കുന്ന മീനയെ കുട്ടൻ കുളിപ്പിക്കുന്നു. പുരുഷ സ്പർശമേറ്റ മീന വികാരം അടക്കാൻ
വയ്യാതെ കുട്ടനെ ടൗണിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ട് […]

Continue reading

അനിയനും ചേച്ചിയും [കുണ്ടിമോൾ മധു ചെറിയമ്മ][ഡ്രാക്കുള മച്ചാൻ]

അനിയനും ചേച്ചിയും കുണ്ടിമോൾ മധു ചെറിയമ്മ 4 Aniyanum Chechiyum Kundimol Madhu Cheriyamma Part 4 | Author : Drakula Machan   ഇത് അവസാന ഭാഗം ആണ്. ചില കാരണങ്ങളാൽ തുടരാൻ കഴിയില്ല.   ………………………………………………………………..   കഥ ഇതുവരെ.. അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത സമയം ചേച്ചിയെ നോക്കേണ്ട ചുമതല കുട്ടൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. കൈയൊടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മീനയെ കുട്ടൻ കുളിപ്പിക്കുന്നു. പുരുഷ സ്പർശമേറ്റ മീന വികാരം അടക്കാൻ വയ്യാതെ കുട്ടനെ ടൗണിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ട് […]

Continue reading

തട്ടിയും മുട്ടിയും അനിയനും ചേച്ചിയും 3 [ഡ്രാക്കുള മച്ചാൻ]

തട്ടിയുംമുട്ടിയും അനിയനും ചേച്ചിയും 3 Thattiyum Muttiyum Aniyanum Chechiyum 3 |
Author : Drakula Machan | Previous Part   — കമന്റ് വായിച്ച് എനിക്ക് വാണം
അടിക്കണം. ലൈക് കണ്ട് വീണ്ടും എഴുതാൻ തോന്നണം. രണ്ടും കിട്ടിയില്ലേൽ എഴുത്തു ഞാൻ
നിർത്തും.—   —ഇഷ്ടംപോലെ ലെസ്ബിയനും ഗേയും ഫെറ്റിഷവും എല്ലാം ഞാൻ എഴുതും. ഇതെന്റെ
കഥ എന്റെ തീരുമാനം.— —————————————————————————————————————-   മീനാക്ഷിയോട് അപ്പു
പറഞ്ഞ ഒളിഞ്ഞു നോട്ടത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ണൻ […]

Continue reading

തട്ടിയും മുട്ടിയും അനിയനും ചേച്ചിയും 3 [ഡ്രാക്കുള മച്ചാൻ]

തട്ടിയുംമുട്ടിയും അനിയനും ചേച്ചിയും 3 Thattiyum Muttiyum Aniyanum Chechiyum 3 | Author : Drakula Machan | Previous Part   — കമന്റ് വായിച്ച് എനിക്ക് വാണം അടിക്കണം. ലൈക് കണ്ട് വീണ്ടും എഴുതാൻ തോന്നണം. രണ്ടും കിട്ടിയില്ലേൽ എഴുത്തു ഞാൻ നിർത്തും.—   —ഇഷ്ടംപോലെ ലെസ്ബിയനും ഗേയും ഫെറ്റിഷവും എല്ലാം ഞാൻ എഴുതും. ഇതെന്റെ കഥ എന്റെ തീരുമാനം.— —————————————————————————————————————-   മീനാക്ഷിയോട് അപ്പു പറഞ്ഞ ഒളിഞ്ഞു നോട്ടത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ണൻ […]

Continue reading

തട്ടിയും മുട്ടിയും അനിയനും ചേച്ചിയും 2 [ഡ്രാക്കുള മച്ചാൻ]

തട്ടിയുംമുട്ടിയും അനിയനും ചേച്ചിയും 2 Thattiyum Muttiyum Aniyanum Chechiyum 2 |
Author : Drakula Machan | Previous Part   എന്റെ കടി തീർക്കാൻ എഴുതുന്ന കഥയാണ്. 
ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ല. എനിക്ക് വാണം പോകുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഓരോ പാർട്ടും എഴുതും.  
അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ കമന്റും ലൈകും തരണം. സപ്പോർട്ട്  ഇല്ലേൽ
പോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ——————————————————————————————————————————-   കുളി കഴിഞ്ഞു
മീനാക്ഷി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. കുളിച്ചു സുന്ദരിയായി വെളുത്ത […]

Continue reading

തട്ടിയും മുട്ടിയും അനിയനും ചേച്ചിയും 2 [ഡ്രാക്കുള മച്ചാൻ]

തട്ടിയുംമുട്ടിയും അനിയനും ചേച്ചിയും 2 Thattiyum Muttiyum Aniyanum Chechiyum 2 | Author : Drakula Machan | Previous Part   എന്റെ കടി തീർക്കാൻ എഴുതുന്ന കഥയാണ്.  ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ല. എനിക്ക് വാണം പോകുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഓരോ പാർട്ടും എഴുതും.   അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ കമന്റും ലൈകും തരണം. സപ്പോർട്ട്  ഇല്ലേൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ——————————————————————————————————————————-   കുളി കഴിഞ്ഞു മീനാക്ഷി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. കുളിച്ചു സുന്ദരിയായി വെളുത്ത […]

Continue reading

തട്ടിയും മുട്ടിയും അനിയനും ചേച്ചിയും 1 [ഡ്രാക്കുള മച്ചാൻ]

തട്ടിയുംമുട്ടിയും അനിയനും ചേച്ചിയും 1 Thattiyum Muttiyum Aniyanum Chechiyum |
Author : Drakula Machan     അർജുനനും മോഹനവല്ലിയും വീട്ടിൽ ഇല്ല. അർജുനന്റെ ജോലി
പോവാതിരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏതോ നേതാവിനെ കാണാൻ പോയിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും.
അർജുനന്റെ ഡിസ്മിസൽ ഓഡർ വന്നതിനാൽ വേറെ വഴി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. മീനാക്ഷി സ്കൂട്ടി
ആക്സിഡന്റ് ആയി കാലിലും കയ്യിലും ഫ്രാക്ചർ ആയി കിടപ്പിലാണ്. അവളെ നോക്കുന്ന ചുമതല
കണ്ണനെ ഏല്പിച്ചാണ് അച്ഛനും അമ്മയും പോയത്. രണ്ടുപേരും പോയി […]

Continue reading

തട്ടിയും മുട്ടിയും അനിയനും ചേച്ചിയും 1 [ഡ്രാക്കുള മച്ചാൻ]

തട്ടിയുംമുട്ടിയും അനിയനും ചേച്ചിയും 1 Thattiyum Muttiyum Aniyanum Chechiyum | Author : Drakula Machan     അർജുനനും മോഹനവല്ലിയും വീട്ടിൽ ഇല്ല. അർജുനന്റെ ജോലി പോവാതിരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏതോ നേതാവിനെ കാണാൻ പോയിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും. അർജുനന്റെ ഡിസ്മിസൽ ഓഡർ വന്നതിനാൽ വേറെ വഴി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. മീനാക്ഷി സ്കൂട്ടി ആക്സിഡന്റ് ആയി കാലിലും കയ്യിലും ഫ്രാക്ചർ ആയി കിടപ്പിലാണ്. അവളെ നോക്കുന്ന ചുമതല കണ്ണനെ ഏല്പിച്ചാണ് അച്ഛനും അമ്മയും പോയത്. രണ്ടുപേരും പോയി […]

Continue reading