ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ രാജ്ഞി 6 [സൂർദാസ്]

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ റാണി 6 Budoor Efrithinte Raani Part 6 | Author : Surdas |
Previous Part   (കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗം) നല്ല തണുപ്പുള്ള, രാത്രിയുടെ
ഒന്നാം യാമത്തിന്റെ അവസാനത്തോടടുക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ജാലകത്തിനപ്പുറം തിളങ്ങുന്ന
അമ്പിളിയെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി ഗാസിയുടെ ശയ്യാ മുറിയുടെ വാതിലിൽ പോയി ആഞ്ഞ് രണ്ട്
മുട്ടായിരുന്നു… ബുദൂർ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങുന്ന ഗാസി
ഞെട്ടിപ്പിടച്ചെഴുന്നേറ്റ് വാതിൽ തുറന്നതും മുഖം അൽപം വക്രിച്ച് കണ്ണ് […]

Continue reading

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ രാജ്ഞി 6 [സൂർദാസ്]

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ റാണി 6 Budoor Efrithinte Raani Part 6 | Author : Surdas | Previous Part   (കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗം) നല്ല തണുപ്പുള്ള, രാത്രിയുടെ ഒന്നാം യാമത്തിന്റെ അവസാനത്തോടടുക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ജാലകത്തിനപ്പുറം തിളങ്ങുന്ന അമ്പിളിയെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി ഗാസിയുടെ ശയ്യാ മുറിയുടെ വാതിലിൽ പോയി ആഞ്ഞ് രണ്ട് മുട്ടായിരുന്നു… ബുദൂർ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങുന്ന ഗാസി ഞെട്ടിപ്പിടച്ചെഴുന്നേറ്റ് വാതിൽ തുറന്നതും മുഖം അൽപം വക്രിച്ച് കണ്ണ് […]

Continue reading

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ രാജ്ഞി 5 [സൂർദാസ്]

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ റാണി 5 Budoor Efrithinte Raani Part 5 | Author : Surdas |
Previous Part   ( പ്രിയ വായനക്കാരെ എന്റെ ആത്മമഗതങ്ങളും വിവരണങ്ങളും
നിരീക്ഷണങ്ങളും ബ്രാക്കറ്റിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.കഥാസന്ദർഭങ്ങൾക്കിടയിൽ വരുന്ന അവയെ,
ഒന്ന് നിർത്തി വേറിട്ട് തന്നെ വായിക്കുക)   ഗാസിയുടെ പിറകെ വന്ന ഇഷ്താരയ്ക്ക് താൻ
കാണുന്നതിനെ വിശ്വസിക്കാനേ കഴിഞ്ഞില്ല… ബുദൂർ ചെയ്യുന്നതൊന്നും സഹോദരീ
സ്നേഹത്തോടെയുള്ള പ്രകടനങ്ങളല്ല എന്ന് അവളുടെ പെൺമനം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും
ഗാസിയുടെ സമീപനം ഒരാശ്വാസം […]

Continue reading

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ രാജ്ഞി 5 [സൂർദാസ്]

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ റാണി 5 Budoor Efrithinte Raani Part 5 | Author : Surdas | Previous Part   ( പ്രിയ വായനക്കാരെ എന്റെ ആത്മമഗതങ്ങളും വിവരണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ബ്രാക്കറ്റിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.കഥാസന്ദർഭങ്ങൾക്കിടയിൽ വരുന്ന അവയെ, ഒന്ന് നിർത്തി വേറിട്ട് തന്നെ വായിക്കുക)   ഗാസിയുടെ പിറകെ വന്ന ഇഷ്താരയ്ക്ക് താൻ കാണുന്നതിനെ വിശ്വസിക്കാനേ കഴിഞ്ഞില്ല… ബുദൂർ ചെയ്യുന്നതൊന്നും സഹോദരീ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള പ്രകടനങ്ങളല്ല എന്ന് അവളുടെ പെൺമനം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും ഗാസിയുടെ സമീപനം ഒരാശ്വാസം […]

Continue reading

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ രാജ്ഞി 4 [സൂർദാസ്]

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ റാണി 4 Budoor Efrithinte Raani Part 4 | Author : Surdas |
Previous Part   (  പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ കുറച്ച് കൂടി എഴുതിയതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ്
ചെയ്യാൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്…. പക്ഷേ ഓണമല്ലേ… ഈ കൊറോണക്കാലത്ത് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക്
ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷ സുദിനത്തിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാതെ എങ്ങിനെയാ ഇരിയ്ക്കാ… ഇങ്ങനെ
വാരിവലിച്ച് പരത്തി എഴുതുന്നത് കൊണ്ട്പലർക്കും ,വായിച്ചിട്ട് കഥ മനസ്സിലാകുന്നില്ല
എന്ന് തോന്നുന്നു… അത് എഴുത്ത് കാരന്റെ പോരായ്മ […]

Continue reading

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ രാജ്ഞി 4 [സൂർദാസ്]

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ റാണി 4 Budoor Efrithinte Raani Part 4 | Author : Surdas | Previous Part   (  പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ കുറച്ച് കൂടി എഴുതിയതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്…. പക്ഷേ ഓണമല്ലേ… ഈ കൊറോണക്കാലത്ത് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷ സുദിനത്തിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാതെ എങ്ങിനെയാ ഇരിയ്ക്കാ… ഇങ്ങനെ വാരിവലിച്ച് പരത്തി എഴുതുന്നത് കൊണ്ട്പലർക്കും ,വായിച്ചിട്ട് കഥ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു… അത് എഴുത്ത് കാരന്റെ പോരായ്മ […]

Continue reading

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ രാജ്ഞി 3 [സൂർദാസ്]

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ റാണി 3 Budoor Efrithinte Raani Part 3 | Author : Surdas |
Previous Part   ( എന്റെ കഥ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ലൈക് ചെയ്യണേ.. പുതിയ ആളായത് കൊണ്ടും
കമ്പി എഴുത്ത് കുറവായത് കൊണ്ടുമാവാം ഒരു തണുപ്പൻ പ്രതികരണം പോലെ തോന്നുന്നു ..
പ്രോൽസാഹനമുണ്ടേൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയും.. ഇല്ലേൽ അലസത വന്ന് എഴുതാൻ
വൈകിയേക്കാം )   ശബ്ദത്തിലും പത്തിരട്ടി വേഗത്തിൽ സുൽത്താന്റെ, കെരൂബിന്
സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, […]

Continue reading

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ രാജ്ഞി 3 [സൂർദാസ്]

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ റാണി 3 Budoor Efrithinte Raani Part 3 | Author : Surdas | Previous Part   ( എന്റെ കഥ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ലൈക് ചെയ്യണേ.. പുതിയ ആളായത് കൊണ്ടും കമ്പി എഴുത്ത് കുറവായത് കൊണ്ടുമാവാം ഒരു തണുപ്പൻ പ്രതികരണം പോലെ തോന്നുന്നു .. പ്രോൽസാഹനമുണ്ടേൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയും.. ഇല്ലേൽ അലസത വന്ന് എഴുതാൻ വൈകിയേക്കാം )   ശബ്ദത്തിലും പത്തിരട്ടി വേഗത്തിൽ സുൽത്താന്റെ, കെരൂബിന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, […]

Continue reading

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ രാജ്ഞി 2 [സൂർദാസ്]

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ റാണി 2 Budoor Efrithinte Raani Part 2 | Author : Surdas |
Previous Part   ദർബാർ പിരിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന സുൽത്താന് തന്റെ
തുടയിൽ എന്തോ കടിച്ച പോലെ തോന്നിയ കാരണം ഉടയാട മാടി പൊക്കി അതെന്താണെന്ന് നോക്കാൻ
തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്, വെടികൊണ്ട പന്നിയെ പോലെ പറക്കുംപരവതാനിയിൽ നൂറേ നൂറിൽ സുന്ദരിയുടെ
വരവ്.കുനിഞ്ഞ് നിന്ന് തുടയിൽ കടിച്ച ഉറുമ്പിനെ നുള്ളിക്കളയുന്ന തിരക്കിൽ സുൽത്താൻ
അവളുടെ വരവ് കണ്ടിരുന്നില്ല. ” […]

Continue reading

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ രാജ്ഞി 2 [സൂർദാസ്]

ബുദൂർ ഇഫ്രീത്തിന്റെ റാണി 2 Budoor Efrithinte Raani Part 2 | Author : Surdas | Previous Part   ദർബാർ പിരിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന സുൽത്താന് തന്റെ തുടയിൽ എന്തോ കടിച്ച പോലെ തോന്നിയ കാരണം ഉടയാട മാടി പൊക്കി അതെന്താണെന്ന് നോക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്, വെടികൊണ്ട പന്നിയെ പോലെ പറക്കുംപരവതാനിയിൽ നൂറേ നൂറിൽ സുന്ദരിയുടെ വരവ്.കുനിഞ്ഞ് നിന്ന് തുടയിൽ കടിച്ച ഉറുമ്പിനെ നുള്ളിക്കളയുന്ന തിരക്കിൽ സുൽത്താൻ അവളുടെ വരവ് കണ്ടിരുന്നില്ല. ” […]

Continue reading