അമ്മക്കുതിരയുടെ ഇന്ത്യന്‍ സഫാരി 2 [പമ്മൻJR]

അമ്മക്കുതിരയുടെ ഇന്ത്യന്‍ സഫാരി 2 [പമ്മൻJR] AMMAKKUTHIRAYUDE INDIAN SAFARI 2
AUTHOR PAMMAN JR Previous Parts | Part 1 |   പടവലം വീട്ടിലെ പ്രഭാതം. പ്രകൃതി
രമണീമായ സ്ഥലം. ഉണരുമ്പോള്‍ ബാലുവിന് ഉടുതുണിയില്ലായിരുന്നു, നീലുവിനും. സൂര്യകിരണം
തടിജനാലയിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു. അതിനാല്‍ ഇരുവര്‍ക്കും തെല്ലൊരുനാണം. നീലു
അടിപ്പാവാടയും ബ്ലൗസുമെടുത്തണിഞ്ഞു. ബാലു മുണ്ടും ബനിയനും. അടുക്കളയിലേക്ക് ചെന്ന
നീലുവിനെ ഭവാനിയമ്മ അടിമുടിയൊന്ന് നോക്കി. ”എന്താ അമ്മേ ഇങ്ങനെ നോക്കണേ…” നീലു
അതിശയത്തോടെ ചോദിച്ചു. […]

Continue reading

അമ്മക്കുതിരയുടെ ഇന്ത്യന്‍ സഫാരി 2 [പമ്മൻJR]

അമ്മക്കുതിരയുടെ ഇന്ത്യന്‍ സഫാരി 2 [പമ്മൻJR] AMMAKKUTHIRAYUDE INDIAN SAFARI 2 AUTHOR PAMMAN JR Previous Parts | Part 1 |   പടവലം വീട്ടിലെ പ്രഭാതം. പ്രകൃതി രമണീമായ സ്ഥലം. ഉണരുമ്പോള്‍ ബാലുവിന് ഉടുതുണിയില്ലായിരുന്നു, നീലുവിനും. സൂര്യകിരണം തടിജനാലയിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു. അതിനാല്‍ ഇരുവര്‍ക്കും തെല്ലൊരുനാണം. നീലു അടിപ്പാവാടയും ബ്ലൗസുമെടുത്തണിഞ്ഞു. ബാലു മുണ്ടും ബനിയനും. അടുക്കളയിലേക്ക് ചെന്ന നീലുവിനെ ഭവാനിയമ്മ അടിമുടിയൊന്ന് നോക്കി. ”എന്താ അമ്മേ ഇങ്ങനെ നോക്കണേ…” നീലു അതിശയത്തോടെ ചോദിച്ചു. […]

Continue reading

ഗജമോഹിനി A TRUE STORY 1 [ANJALY VINOD]

ഗജമോഹിനി (True Story 1) GAJAMOHINI A TRUE STORY BY ANJALY VINOD A½³tNmkn {Pmfw.
{bemSfm\v. {Pmf¯ns` {bVmW Wm«pkjn]n I§`]psX Nn`p¡w. tW^w bp`À¶nt«]pÅp.
I§`Nn`p¡n k^p¶Sv Nnjt¡WXfW]ns` sNm¼³ Nnjt¡WXknW]Wm\v. knW]sâ fpNan WÃ
N^pko«n]psX Wn_kpw Bt^mPyfpÅ lo^¯nWpXf]pfm] bm¸m³ tNlk³. knW]Wpfm]n A¼`¡pa¯nt`¡v
tbmkpN]m\v tNlk³. NpanNjnªv ePkmsW sSmjpSnt« knW]Wv H^p UnWm^wefpÅp. ePkmsâ
eàWms\¦n`pw Nnjt¡WXknW]³ H^p k`n] NphrSn¡m^Wm\v. knW]sW N*n«v B Wm«ns` […]

Continue reading

ഗജമോഹിനി A TRUE STORY 1 [ANJALY VINOD]

ഗജമോഹിനി (True Story 1) GAJAMOHINI A TRUE STORY BY ANJALY VINOD A½³tNmkn {Pmfw. {bemSfm\v. {Pmf¯ns` {bVmW Wm«pkjn]n I§`]psX Nn`p¡w. tW^w bp`À¶nt«]pÅp. I§`Nn`p¡n k^p¶Sv Nnjt¡WXfW]ns` sNm¼³ Nnjt¡WXknW]Wm\v. knW]sâ fpNan Wà N^pko«n]psX Wn_kpw Bt^mPyfpÅ lo^¯nWpXf]pfm] bm¸m³ tNlk³. knW]Wpfm]n A¼`¡pa¯nt`¡v tbmkpN]m\v tNlk³. NpanNjnªv ePkmsW sSmjpSnt« knW]Wv H^p UnWm^wefpÅp. ePkmsâ eàWms\¦n`pw Nnjt¡WXknW]³ H^p k`n] NphrSn¡m^Wm\v. knW]sW N*n«v B Wm«ns` […]

Continue reading