എന്‍റെ ആദ്യത്തെ മുലപിടി അനുഭവം

എന്‍റെ ആദ്യത്തെ മുലപിടി അനുഭവം Ente Adyathe Mulapidi Anubhavam Kambikatha
bY:PraVasi www.Muthuchippi.net ചെറുപ്പത്തില്‍, അതായത് കൗമാരപ്രായത്തില്‍ കാണിച്ചു
കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കുരുത്തക്കേടുകളില്‍ ഒന്നാണിത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളില്‍
നിന്നായിരുന്നു പിന്നീടു പോക്രിത്തരങ്ങള്‍ക്ക് ധൈര്യം കിട്ടിയത്. അന്നൊക്കെ
മുതിര്‍ന്ന കൂട്ടുകാരില്‍ നിന്നും വല്ലപ്പോഴും വീണുകിട്ടുന്ന ചില വിവരണങ്ങളും
ജനയുഗം പോലെയുള്ള മാസികകളില്‍ ലൈംഗികവിജ്നാനം എന്ന പേരില്‍ വരുന്ന ലേഖനങ്ങളില്‍
നിന്നുള്ള വിവരണങ്ങളും പടങ്ങളും ഒക്കെക്കൂടി സ്ത്രീയുടെ ലൈഗികാവയവങ്ങളേപ്പറ്റി
ഏതാണ്ടൊരു രൂപം മനസ്സില്‍ തല്ലിക്കൂട്ടിയിരുന്നു. കൂടാതെ ബാലനായിരുന്നപ്പോള്‍
കുളക്കടവില്‍ വെച്ച് […]

Continue reading

എന്‍റെ ആദ്യത്തെ മുലപിടി അനുഭവം

എന്‍റെ ആദ്യത്തെ മുലപിടി അനുഭവം Ente Adyathe Mulapidi Anubhavam Kambikatha bY:PraVasi www.kambikuttan.net ചെറുപ്പത്തില്‍, അതായത് കൗമാരപ്രായത്തില്‍ കാണിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കുരുത്തക്കേടുകളില്‍ ഒന്നാണിത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളില്‍ നിന്നായിരുന്നു പിന്നീടു പോക്രിത്തരങ്ങള്‍ക്ക് ധൈര്യം കിട്ടിയത്. അന്നൊക്കെ മുതിര്‍ന്ന കൂട്ടുകാരില്‍ നിന്നും വല്ലപ്പോഴും വീണുകിട്ടുന്ന ചില വിവരണങ്ങളും ജനയുഗം പോലെയുള്ള മാസികകളില്‍ ലൈംഗികവിജ്നാനം എന്ന പേരില്‍ വരുന്ന ലേഖനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിവരണങ്ങളും പടങ്ങളും ഒക്കെക്കൂടി സ്ത്രീയുടെ ലൈഗികാവയവങ്ങളേപ്പറ്റി ഏതാണ്ടൊരു രൂപം മനസ്സില്‍ തല്ലിക്കൂട്ടിയിരുന്നു. കൂടാതെ ബാലനായിരുന്നപ്പോള്‍ കുളക്കടവില്‍ വെച്ച് […]

Continue reading