എന്റെ സ്വന്തം ജിഷ ടീച്ചർ 2

എന്റെ സ്വന്തം ജിഷ ടീച്ചര്‍ [[–2–]] Ente Swantham Jisha Teacher Part-02
BY:[email protected] PLEASE READ FIRST PART CLICK HERE അന്നത്തെ സംഭവനത്തിനു
ശേഷം ജിഷ ടീച്ചർ എന്റെ സ്ഥിരം വാണ റാണിയായി.പല വിഡിയോകൾ കണ്ട് വാണമടിച്ചു
മടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും,ജിഷ ടീച്ചറെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ പോലെ മനസ്സിൽ
ഒപ്പിയെടുത്തു.കാമം മൂത്ത എനിക്ക് ദിവസവും 4 വാണം വെച്ച വിടേണ്ടഅവസ്ഥയായി.അങ്ങനെ
ഇരിക്കെ ടീച്ചറെ തപ്പാൻ ഒരു നല്ല അവസരം വന്നു ഫൈനൽ പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട്
കുട്ടികളെല്ലാം […]

Continue reading

എന്റെ സ്വന്തം ജിഷ ടീച്ചർ 2

എന്റെ സ്വന്തം ജിഷ ടീച്ചര്‍ [[–2–]] Ente Swantham Jisha Teacher Part-02 BY:[email protected] PLEASE READ FIRST PART CLICK HERE അന്നത്തെ സംഭവനത്തിനു ശേഷം ജിഷ ടീച്ചർ എന്റെ സ്ഥിരം വാണ റാണിയായി.പല വിഡിയോകൾ കണ്ട് വാണമടിച്ചു മടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും,ജിഷ ടീച്ചറെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ പോലെ മനസ്സിൽ ഒപ്പിയെടുത്തു.കാമം മൂത്ത എനിക്ക് ദിവസവും 4 വാണം വെച്ച വിടേണ്ടഅവസ്ഥയായി.അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ടീച്ചറെ തപ്പാൻ ഒരു നല്ല അവസരം വന്നു ഫൈനൽ പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം […]

Continue reading