എന്റെ കളികൾ 4

എന്റെ കളികൾ 4 ENTE KALIKAL Kambikatha PART-04 bY: SHYAM [email protected]
PART-01 | PART-02 | PART-03 Continue Reading PART 04….. ഈ പാർട്ട് വൈകിയത്തിൽ
ക്ഷമിക്കണം കുറച് തിരക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു
.. ഇഷ്ടപെട്ടെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹനം തന്നാൽ ഇനിയും എഴുതാം പിറ്റേന്ന്      
അലാറം അടിച്ചപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്
.. കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ അമ്മായി അമ്മ റൂം അടിച്ചു തുടക്കുന്നു
 .ഇന്നലത്തെ നൈറ്റി തന്നെ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ..ബ്രാ ഇട്ടില്ല എന്നാണ്
തോന്നുന്നത് ആ വലിയ മുലകൾ പപ്പായ പഴം പോലെ തൂങ്ങി അടുന്നുണ്ട് .മാത്രമല്ല തുടകൾ വരെ
കാണുന്ന രീതിയിൽ ആണ് നെറ്റി പൊക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് .ആ വെളുത്ത പാൽ തുടകൾ
കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സകല കോൺട്രോളും പോയി . ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്നതൊന്നും അമ്മ […]

Continue reading

എന്റെ കളികൾ 4

എന്റെ കളികൾ 4 ENTE KALIKAL Kambikatha PART-04 bY: SHYAM [email protected] PART-01 | PART-02 | PART-03 Continue Reading PART 04….. ഈ പാർട്ട് വൈകിയത്തിൽ ക്ഷമിക്കണം കുറച് തിരക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു .. ഇഷ്ടപെട്ടെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹനം തന്നാൽ ഇനിയും എഴുതാം പിറ്റേന്ന്       അലാറം അടിച്ചപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് .. കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ അമ്മായി അമ്മ റൂം അടിച്ചു തുടക്കുന്നു  .ഇന്നലത്തെ നൈറ്റി തന്നെ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ..ബ്രാ ഇട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആ വലിയ മുലകൾ പപ്പായ പഴം പോലെ തൂങ്ങി അടുന്നുണ്ട് .മാത്രമല്ല തുടകൾ വരെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ആണ് നെറ്റി പൊക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് .ആ വെളുത്ത പാൽ തുടകൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സകല കോൺട്രോളും പോയി . ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്നതൊന്നും അമ്മ […]

Continue reading