ഏദനിലെ വിഷ സർപ്പങ്ങൾ 3 [ഒടിയൻ]

ഏദനിലെ വിഷ സർപ്പങ്ങൾ 3 ADENILE VISHA SARPPANGAL 3 BY ODIYAN | Previous Parts    
AkapsX Ipk¶ Ip*pNÄ Mm³ Btklt¯msX ko*qw k`n¨p NpXn¨p sNm*n^p¶p. B Ip*p sbm«n]
tIm^]pw kn]À¸pw Fsâ WmknWp knek hfr²fm] kn^ps¶m^p¡n. B IpXp IpwdW¯nsâ sNmXpw
IqXn B N¶ns¸®nWv AVnNw bnXn¨p Wn¡mWm]nà . AkÄ kmXn¯aÀ¶v Fsâ sW©nt`¡p Imªp. fv…
B AkapsX DÅn Wn¶v […]

Continue reading

ഏദനിലെ വിഷ സർപ്പങ്ങൾ 3 [ഒടിയൻ]

ഏദനിലെ വിഷ സർപ്പങ്ങൾ 3 ADENILE VISHA SARPPANGAL 3 BY ODIYAN | Previous Parts     AkapsX Ipk¶ Ip*pNÄ Mm³ Btklt¯msX ko*qw k`n¨p NpXn¨p sNm*n^p¶p. B Ip*p sbm«n] tIm^]pw kn]À¸pw Fsâ WmknWp knek hfr²fm] kn^ps¶m^p¡n. B IpXp IpwdW¯nsâ sNmXpw IqXn B N¶ns¸®nWv AVnNw bnXn¨p Wn¡mWm]nà . AkÄ kmXn¯aÀ¶v Fsâ sW©nt`¡p Imªp. fv… B AkapsX DÅn Wn¶v […]

Continue reading

ഏദനിലെ വിഷ സർപ്പങ്ങൾ 2 [ഒടിയൻ]

ഏദനിലെ വിഷ സർപ്പങ്ങൾ 2 ADENILE VISHA SARPPANGAL 2 BY ODIYAN BUn bmb¯nsâ em^kpw
tb_n C^p«n B Ko¸n sb®p§sX N`bn` lЧġoX]n Np^nlp f^\w k^n¨Sptbm N®X¨n^p¶p.
tgÀan]psX bp_s¯ IqXv ,B lzmthmÝmh¯nsâ tkPS Hs¡]pw Fs¶ W^N¯ns` So tbms` sbmÅn¨p.
Ko¸nsâ SmatdmVfnÃm¯ Np`p¡¯nWWph^n¨v AkÄ MmsW¶ WUn]n HjpNp¶ bm] tbms` B SXn¨
bn³emPw sNm*pw, fpãvXp f\w sNm*pw Ft¶ sbmÅn¨p. C^p«n […]

Continue reading

ഏദനിലെ വിഷ സർപ്പങ്ങൾ 2 [ഒടിയൻ]

ഏദനിലെ വിഷ സർപ്പങ്ങൾ 2 ADENILE VISHA SARPPANGAL 2 BY ODIYAN BUn bmb¯nsâ em^kpw tb_n C^p«n B Ko¸n sb®p§sX N`bn` lЧġoX]n Np^nlp f^\w k^n¨Sptbm N®X¨n^p¶p. tgÀan]psX bp_s¯ IqXv ,B lzmthmÝmh¯nsâ tkPS Hs¡]pw Fs¶ W^N¯ns` So tbms` sbmÅn¨p. Ko¸nsâ SmatdmVfnÃm¯ Np`p¡¯nWWph^n¨v AkÄ MmsW¶ WUn]n HjpNp¶ bm] tbms` B SXn¨ bn³emPw sNm*pw, fpãvXp f\w sNm*pw Ft¶ sbmÅn¨p. C^p«n […]

Continue reading