ഷഹാന ഐ പി സ് [Fasna]

ഷഹാന ഐ പി സ് Shahana IPS | Author : Fasna   ആദ്യമായാണ് ഞാൻ കഥ എഴുതുന്നത്
തെറ്റുകൾ പറ്റിയാൽ ക്ഷമിക്കുക. ഷഹാന എന്നാണ് എന്റെ കഥയിലെ നായിക,25 വയസ് .അവൾ
വളർന്നത് മലപ്പുറത്തെ ഒരു മുസ്ലിം സ്ട്രിക്ട് കുടുബത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
മതപരമായ എതിര്പ്പുകൾക്കിടയിൽ അവൾ അവളുടെ ഡിഗ്രീ പൂർത്തിയാക്കി. അവൾക്കു സിവിൽ
സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു. അവൾ അതിനായി വാശി പിടിച്ചു.അതിനുശേഷം അവളുടെ
വാശിക്ക് മുന്നിൽ വീട്ടുകാർ വഴങ്ങണ്ടിവന്നു.അങ്ങനെ […]

Continue reading

ഷഹാന ഐ പി സ് [Fasna]

ഷഹാന ഐ പി സ് Shahana IPS | Author : Fasna   ആദ്യമായാണ് ഞാൻ കഥ എഴുതുന്നത് തെറ്റുകൾ പറ്റിയാൽ ക്ഷമിക്കുക. ഷഹാന എന്നാണ് എന്റെ കഥയിലെ നായിക,25 വയസ് .അവൾ വളർന്നത് മലപ്പുറത്തെ ഒരു മുസ്ലിം സ്ട്രിക്ട് കുടുബത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതപരമായ എതിര്പ്പുകൾക്കിടയിൽ അവൾ അവളുടെ ഡിഗ്രീ പൂർത്തിയാക്കി. അവൾക്കു സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു. അവൾ അതിനായി വാശി പിടിച്ചു.അതിനുശേഷം അവളുടെ വാശിക്ക് മുന്നിൽ വീട്ടുകാർ വഴങ്ങണ്ടിവന്നു.അങ്ങനെ […]

Continue reading

നെയ്യപ്പവും ഏത്തപ്പഴവും ( ഭാഗം 2 )

നെയ്യപ്പവും ഏത്തപ്പഴവും ( ഭാഗം 2 ) Neyyappavum Ethappazhavum 2 kambikatha
bY:[email protected] എന്ത് പറയണം എന്ന് അറിയില്ല എന്റെ ഒരു നോവലിന്  370 നു
കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടിയതും പിന്നെ കൂടാതെ കുറെ അഭിപ്രായങ്ങളും എനിക്ക് ആദ്യഭാഗത്തിനു
ലഭിച്ചു , പ്രത്യകിച്ചു നമ്മുടെ DR  ഈ നോവലിന് ഒരു അഭിപ്രായം തന്നത് വളരെ വലുതാണ് ,
DR മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായമാണ് എന്നെ അടുത്ത ഭാഗം എഴുതണം
എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയത് , […]

Continue reading

നെയ്യപ്പവും ഏത്തപ്പഴവും ( ഭാഗം 2 )

നെയ്യപ്പവും ഏത്തപ്പഴവും ( ഭാഗം 2 ) Neyyappavum Ethappazhavum 2 kambikatha bY:[email protected] എന്ത് പറയണം എന്ന് അറിയില്ല എന്റെ ഒരു നോവലിന്  370 നു കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടിയതും പിന്നെ കൂടാതെ കുറെ അഭിപ്രായങ്ങളും എനിക്ക് ആദ്യഭാഗത്തിനു ലഭിച്ചു , പ്രത്യകിച്ചു നമ്മുടെ DR  ഈ നോവലിന് ഒരു അഭിപ്രായം തന്നത് വളരെ വലുതാണ് , DR മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായമാണ് എന്നെ അടുത്ത ഭാഗം എഴുതണം എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയത് , […]

Continue reading

നെയ്യപ്പവും ഏത്തപ്പഴവും

നെയ്യപ്പവും ഏത്തപ്പഴവും Neyyappavum Ethappazhavum kambikatha
bY:[email protected] TODAY STORIES STATUS & SPECIAL INFO CLICK ഡിഗ്രി
കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ വേഗം നിക്കാഹ് കഴിച്ചു വിടും എന്നതിനാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ (
മുബീന ) എംബിഎ എന്ന ഒരു ഉയർന്ന ബിരുദത്തിനു തയ്യാറായത് തന്നെ , ഒരു പുരുഷ
വിരോധമായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല , വർഷങ്ങളായി മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു പ്രണയം , ആ പ്രണയം
ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എടുത്തുമാറ്റാൻ എത്ര മനസ്സിൽ കരുതിയും […]

Continue reading

നെയ്യപ്പവും ഏത്തപ്പഴവും

നെയ്യപ്പവും ഏത്തപ്പഴവും Neyyappavum Ethappazhavum kambikatha bY:[email protected] TODAY STORIES STATUS & SPECIAL INFO CLICK ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ വേഗം നിക്കാഹ് കഴിച്ചു വിടും എന്നതിനാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ( മുബീന ) എംബിഎ എന്ന ഒരു ഉയർന്ന ബിരുദത്തിനു തയ്യാറായത് തന്നെ , ഒരു പുരുഷ വിരോധമായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല , വർഷങ്ങളായി മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു പ്രണയം , ആ പ്രണയം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എടുത്തുമാറ്റാൻ എത്ര മനസ്സിൽ കരുതിയും […]

Continue reading