അമ്മായിയമ്മയും പിന്നെ ഞാനും 3

അമ്മായിയമ്മയും പിന്നെ ഞാനും 3 Ammayiyammayum pinne njanum part 3 Alex | Previous
Parts =============================== ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാനായി ഇവിടെ
ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക     പ്രിയ വായനക്കാരോട് .. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയ
പിന്തുണക്കു ഏവരോടും നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഇതാ മൂന്നാം ഭാഗം . ആദ്യ രണ്ടു
ഭാഗങ്ങളിൽ മരുമകനായ അലക്സിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നു കഥ മുന്നോട്
പോയികൊണ്ടിരുന്നത് . ഇതിൽ അലക്സിന്റെ അമ്മായിയമ്മയായ എൽസമ്മയുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ്
സഞ്ചരിക്കുന്നത് . എൽസമ്മ […]

Continue reading

അമ്മായിയമ്മയും പിന്നെ ഞാനും 3

അമ്മായിയമ്മയും പിന്നെ ഞാനും 3 Ammayiyammayum pinne njanum part 3 Alex | Previous Parts =============================== ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക     പ്രിയ വായനക്കാരോട് .. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പിന്തുണക്കു ഏവരോടും നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഇതാ മൂന്നാം ഭാഗം . ആദ്യ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ മരുമകനായ അലക്സിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നു കഥ മുന്നോട് പോയികൊണ്ടിരുന്നത് . ഇതിൽ അലക്സിന്റെ അമ്മായിയമ്മയായ എൽസമ്മയുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് . എൽസമ്മ […]

Continue reading

അമ്മായിയമ്മയും പിന്നെ ഞാനും 2

അമ്മായിയമ്മയും പിന്നെ ഞാനും 2 Ammayiyammayum pinne njanum part 2 Alex | Previous
Parts   എല്ലാ പ്രിയ വായനക്കാർക്കും നമസ്കാരം ..ഞാൻ അലക്സ് . ” അമ്മായിയമ്മയും
പിന്നെ ഞാനും “ എന്ന കഥയുടെ ആദ്യഭാഗത്തിനു നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് ഞാൻ ആദ്യമേ എല്ലാ
വായനക്കാരോടും നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ . ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് അതിനാൽ
തന്നെ ഒത്തിരി അക്ഷരത്തെറ്റുകളും കാണാം . അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യഭാഗത്തിനു ശേഷം കുറച്ചു
സമയം എടുത്തു […]

Continue reading

അമ്മായിയമ്മയും പിന്നെ ഞാനും 2

അമ്മായിയമ്മയും പിന്നെ ഞാനും 2 Ammayiyammayum pinne njanum part 2 Alex | Previous Parts   എല്ലാ പ്രിയ വായനക്കാർക്കും നമസ്കാരം ..ഞാൻ അലക്സ് . ” അമ്മായിയമ്മയും പിന്നെ ഞാനും “ എന്ന കഥയുടെ ആദ്യഭാഗത്തിനു നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് ഞാൻ ആദ്യമേ എല്ലാ വായനക്കാരോടും നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ . ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഒത്തിരി അക്ഷരത്തെറ്റുകളും കാണാം . അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യഭാഗത്തിനു ശേഷം കുറച്ചു സമയം എടുത്തു […]

Continue reading