കൂട്ടുകാരെ നമ്പാതെ [Febin]

കൂട്ടുകാരെ നമ്പാതെ Koottukare Nambathe | Author : Febin   എന്റെ പേര് പ്രിൻസ്
.പേര് പോലെ തന്നെ തന്നെ പ്രിൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നതും അല്ല വളർത്തിയതെന്ന്‌
പറയുന്നതാണ് ശെരി.അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എനിക്കുണ്ട്.അപ്പൻ സക്കറിയ
തോമസിന്റെയും ‘അമ്മജാൻസി സക്കറിയയുടെയും ഏക മകൻ.ജനിച്ചതിങ്ങു പാലായിൽ ആണേലും
പഠിച്ചതും വളർന്നതും അങ്ങ്ദുബായിൽ ആണ്. എന്നെ പോലെ വേറെ ഒന്നിനെ സഹിക്കാൻ
പറ്റാഞ്ഞിട്ടാവും അവർ ഒന്നിൽ നിർത്തിയത്.പപ്പാ എന്റെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ എന്നെയും
മമ്മിയെയും അങ്ങ് കൂട്ടികൊണ്ടു […]

Continue reading

കൂട്ടുകാരെ നമ്പാതെ [Febin]

കൂട്ടുകാരെ നമ്പാതെ Koottukare Nambathe | Author : Febin   എന്റെ പേര് പ്രിൻസ് .പേര് പോലെ തന്നെ തന്നെ പ്രിൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നതും അല്ല വളർത്തിയതെന്ന്‌ പറയുന്നതാണ് ശെരി.അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എനിക്കുണ്ട്.അപ്പൻ സക്കറിയ തോമസിന്റെയും ‘അമ്മജാൻസി സക്കറിയയുടെയും ഏക മകൻ.ജനിച്ചതിങ്ങു പാലായിൽ ആണേലും പഠിച്ചതും വളർന്നതും അങ്ങ്ദുബായിൽ ആണ്. എന്നെ പോലെ വേറെ ഒന്നിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാവും അവർ ഒന്നിൽ നിർത്തിയത്.പപ്പാ എന്റെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ എന്നെയും മമ്മിയെയും അങ്ങ് കൂട്ടികൊണ്ടു […]

Continue reading

കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു വീഗാലാൻഡ് ട്രിപ്പ് 2 [Febin]

കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു വീഗാലാൻഡ് ട്രിപ്പ് 2 | വീട്ടിലെ വിളയാട്ടം Kudumbathodoppam
Oru Veegalanf Trip Part 2 | Author : Febin | Previous Part   അങ്ങനെ ആ ട്രിപ്പിന്
ശേഷം അവർ എന്റെ വീട്ടുകാരോട് നല്ല കമ്പനി ആയി ..ഇടയ്ക്കു ഉപ്പയ്ക്കും
ഉമ്മയ്ക്കുംമെസ്സേജ് ഒക്കെ അയപ്പ് തുടങ്ങി മെസ്സേജ് എല്ലാം ഡീസെന്റ്ആയിരുന്നു
.ഉപ്പാക്ക് സംശയം തോന്നാണ്ടിരിക്കാൻആവും ഉപ്പക്കും ഇടയ്ക്കു മെസ്സേജ്
അയക്കണേ.അങ്ങനെ ഉപ്പ തിരിച്ചു പോവുന്ന ദിവസം ആയി . അവരേം […]

Continue reading

കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു വീഗാലാൻഡ് ട്രിപ്പ് 2 [Febin]

കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു വീഗാലാൻഡ് ട്രിപ്പ് 2 | വീട്ടിലെ വിളയാട്ടം Kudumbathodoppam Oru Veegalanf Trip Part 2 | Author : Febin | Previous Part   അങ്ങനെ ആ ട്രിപ്പിന് ശേഷം അവർ എന്റെ വീട്ടുകാരോട് നല്ല കമ്പനി ആയി ..ഇടയ്ക്കു ഉപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കുംമെസ്സേജ് ഒക്കെ അയപ്പ് തുടങ്ങി മെസ്സേജ് എല്ലാം ഡീസെന്റ്ആയിരുന്നു .ഉപ്പാക്ക് സംശയം തോന്നാണ്ടിരിക്കാൻആവും ഉപ്പക്കും ഇടയ്ക്കു മെസ്സേജ് അയക്കണേ.അങ്ങനെ ഉപ്പ തിരിച്ചു പോവുന്ന ദിവസം ആയി . അവരേം […]

Continue reading

കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു വീഗാലാൻഡ് ട്രിപ്പ് [Febin]

കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു വീഗാലാൻഡ് ട്രിപ്പ് Kudumbathodoppam Oru Veegalanf Trip |
Author : Febin   എന്റെ പേര് അൻഫൽ . വയസ്സ് 18 .കോഴിക്കോട്ടെ പേരുകേട്ട ഒരു മുസ്ലിം
തറവാട്ടിൽ ആണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് .ഉപ്പഹബീബ് (49 ). സൗദിയിൽ സേഫ്റ്റിയ ഓഫീസർ ആയി ജോലി
ചെയ്യുന്നു . ഉപ്പ ചെറുപ്പം മുതലേ ഗൾഫിൽആയത്കൊണ്ട് കുടുംബം സാമ്പത്തികമായി നല്ല
നിലയിൽ ആണ് .ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ അവിടെതന്നെ ആയിരുന്നു . 10 കഴിഞ്ഞതിനു
[…]

Continue reading

കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു വീഗാലാൻഡ് ട്രിപ്പ് [Febin]

കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു വീഗാലാൻഡ് ട്രിപ്പ് Kudumbathodoppam Oru Veegalanf Trip | Author : Febin   എന്റെ പേര് അൻഫൽ . വയസ്സ് 18 .കോഴിക്കോട്ടെ പേരുകേട്ട ഒരു മുസ്ലിം തറവാട്ടിൽ ആണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് .ഉപ്പഹബീബ് (49 ). സൗദിയിൽ സേഫ്റ്റിയ ഓഫീസർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു . ഉപ്പ ചെറുപ്പം മുതലേ ഗൾഫിൽആയത്കൊണ്ട് കുടുംബം സാമ്പത്തികമായി നല്ല നിലയിൽ ആണ് .ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ അവിടെതന്നെ ആയിരുന്നു . 10 കഴിഞ്ഞതിനു […]

Continue reading