എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് 5-മീരയും സവിതയും

എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് 5 – മീരയും സവിതയും Ente Dairykurippukal Part-5 Meerayum
Savithayum bY;[email protected] പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ.. ഡയറിക്കുറിപ്പ്
തുടരുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുമല്ലോ.. എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം
സിദ്ധു.. PART-04 CLICK HERE ————- മീര പെട്ടന്ന് ഡ്രസ്സ് ശെരിയാക്കി എന്റെ മുഖത്തു
നോക്കാതെ നടന്നു പോയി. ഉം.. കടി മാറ്റാൻ നീ എന്റടുത്തു തന്നെ വരും പൂറിമോളെ.. ഞാൻ
മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചു. അപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ കണ്ണുകൾ മീരയുടെ മേൽ […]

Continue reading

എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് 5-മീരയും സവിതയും

എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് 5 – മീരയും സവിതയും Ente Dairykurippukal Part-5 Meerayum Savithayum bY;[email protected] പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ.. ഡയറിക്കുറിപ്പ് തുടരുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുമല്ലോ.. എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സിദ്ധു.. PART-04 CLICK HERE ————- മീര പെട്ടന്ന് ഡ്രസ്സ് ശെരിയാക്കി എന്റെ മുഖത്തു നോക്കാതെ നടന്നു പോയി. ഉം.. കടി മാറ്റാൻ നീ എന്റടുത്തു തന്നെ വരും പൂറിമോളെ.. ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചു. അപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ കണ്ണുകൾ മീരയുടെ മേൽ […]

Continue reading

എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് 4 : മുംതാസ്

എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് 4 : മുംതാസ് Ente Dairykkurippu Part-04 bY:SiDDHu
@Muthuchippi.net പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ.. എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് തുടരുകയാണ്..
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…. അത് മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല. മുംതാസ്
തന്നെ. അവൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു. വിളറിയ മുഖത്തെ ചമ്മൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ
ചിരിച്ച പോലെ വരുത്തി ചോദിച്ചു, “ഹായ്.. ഷംഷീർ എവിടെ?” “ഇക്കക്ക് അത്യാവശ്യമായി
ഓഫീസിൽ പോവാൻ കാൾ വന്നു. ” അവൾ ചിരിയടക്കിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. അവൾക്ക് സംഭവം മനസിലായി
എന്ന് എനിക്ക് പിടികിട്ടി. […]

Continue reading

എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് 4 : മുംതാസ്

എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് 4 : മുംതാസ് Ente Dairykkurippu Part-04 bY:SiDDHu @kambikuttan.net പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ.. എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് തുടരുകയാണ്.. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…. അത് മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല. മുംതാസ് തന്നെ. അവൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു. വിളറിയ മുഖത്തെ ചമ്മൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചിരിച്ച പോലെ വരുത്തി ചോദിച്ചു, “ഹായ്.. ഷംഷീർ എവിടെ?” “ഇക്കക്ക് അത്യാവശ്യമായി ഓഫീസിൽ പോവാൻ കാൾ വന്നു. ” അവൾ ചിരിയടക്കിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. അവൾക്ക് സംഭവം മനസിലായി എന്ന് എനിക്ക് പിടികിട്ടി. […]

Continue reading