കഴപ്പ് മൂത്താൽ 4

കഴപ്പ് മൂത്താൽ 4 ആദ്യ ഭാഗം: കഴപ്പ് മൂത്താൽ  3 രണ്ടാം ഭാഗം: കഴപ്പ് മൂത്താൽ  2
മൂന്നാം ഭാഗം: കഴപ്പ് മൂത്താൽ  1 ഞങ്ങൾ വീടിനു പുറത്തിറങ്ങി ഒരു ഓട്ടമായിരുന്നു, ആ
ഓട്ടം നിന്നത് പറമ്പിന്റെ നടുവിലെ ഞങ്ങളുടെ ഒളിയിടത്തിലും. വിശാലമായ പറമ്പിന്റെ
ഒരറ്റത്ത് അയൽക്കാർ കെട്ടിയ വല്യ മതിലായിരുന്നു, ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ വീടിലെ
ചേച്ചിയുടെ കുളി കാണാൻ വേണ്ടി ചാടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഉയരം കാരണം നടന്നില്ല..
മതിലിനോട് ചേർന്ന് ഒരേക്കർ  കണ്ണന്റെ […]

Continue reading

കഴപ്പ് മൂത്താൽ 4

കഴപ്പ് മൂത്താൽ 4 ആദ്യ ഭാഗം: കഴപ്പ് മൂത്താൽ  3 രണ്ടാം ഭാഗം: കഴപ്പ് മൂത്താൽ  2 മൂന്നാം ഭാഗം: കഴപ്പ് മൂത്താൽ  1 ഞങ്ങൾ വീടിനു പുറത്തിറങ്ങി ഒരു ഓട്ടമായിരുന്നു, ആ ഓട്ടം നിന്നത് പറമ്പിന്റെ നടുവിലെ ഞങ്ങളുടെ ഒളിയിടത്തിലും. വിശാലമായ പറമ്പിന്റെ ഒരറ്റത്ത് അയൽക്കാർ കെട്ടിയ വല്യ മതിലായിരുന്നു, ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ വീടിലെ ചേച്ചിയുടെ കുളി കാണാൻ വേണ്ടി ചാടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഉയരം കാരണം നടന്നില്ല.. മതിലിനോട് ചേർന്ന് ഒരേക്കർ  കണ്ണന്റെ […]

Continue reading

കഴപ്പ് മൂത്താൽ 4

കഴപ്പ് മൂത്താൽ 4 ആദ്യ ഭാഗം: കഴപ്പ് മൂത്താൽ  3 രണ്ടാം ഭാഗം: കഴപ്പ് മൂത്താൽ  2 മൂന്നാം ഭാഗം: കഴപ്പ് മൂത്താൽ  1 ഞങ്ങൾ വീടിനു പുറത്തിറങ്ങി ഒരു ഓട്ടമായിരുന്നു, ആ ഓട്ടം നിന്നത് പറമ്പിന്റെ നടുവിലെ ഞങ്ങളുടെ ഒളിയിടത്തിലും. വിശാലമായ പറമ്പിന്റെ ഒരറ്റത്ത് അയൽക്കാർ കെട്ടിയ വല്യ മതിലായിരുന്നു, ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ വീടിലെ ചേച്ചിയുടെ കുളി കാണാൻ വേണ്ടി ചാടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഉയരം കാരണം നടന്നില്ല.. മതിലിനോട് ചേർന്ന് ഒരേക്കർ  കണ്ണന്റെ […]

Continue reading