കള്ള കണ്ണൻ

കള്ള കണ്ണൻ KALLAKKANNAN KAMBIKATHA ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതും,
സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ കുറച്ചു അനുഭവങ്ങൾ ആണ്. ഇവിടെ ആദ്യമായതുകൊണ്ട്
ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായാലും എന്നോട് സഹകരിക്കുക. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളും
ഇതിൽ ഉണ്ട്. എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുമെന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ തിരുത്തലുകൾ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കഥയുടെ ആരംഭം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ അതിമനോഹരമായ
കിഴക്കിന്റെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആലപ്പുഴയിൽ ആണ്. ഹരിതഭംഗിയാൽ തന്നിലേക്കു
ഒരുപാട് സ്വദേശ-വിദേശ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന എന്റെ നാട് കുട്ടനാട്. ഇനി ഒരുപാട്
[…]

Continue reading

കള്ള കണ്ണൻ

കള്ള കണ്ണൻ KALLAKKANNAN KAMBIKATHA ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതും, സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ കുറച്ചു അനുഭവങ്ങൾ ആണ്. ഇവിടെ ആദ്യമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായാലും എന്നോട് സഹകരിക്കുക. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഇതിൽ ഉണ്ട്. എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുമെന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ തിരുത്തലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കഥയുടെ ആരംഭം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ അതിമനോഹരമായ കിഴക്കിന്റെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആലപ്പുഴയിൽ ആണ്. ഹരിതഭംഗിയാൽ തന്നിലേക്കു ഒരുപാട് സ്വദേശ-വിദേശ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന എന്റെ നാട് കുട്ടനാട്. ഇനി ഒരുപാട് […]

Continue reading