എന്റെ ഭാര്യ ശാലു [വരുൺ]

എന്റെ ഭാര്യ ശാലു Ente Bharya Shalu | Author : Varun   അവസാന നിമിഷം കിട്ടിയ ഒരു പണി കാരണം ജോലി കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ മണി പത്തര ആയിരുന്നു. സാധാരണ 7 മണിക്ക് വീട്ടിൽ എത്തുന്ന ഞാൻ നല്ലപോലെ ലേറ്റ് ആകും കഫെറ്റീരിയ നിന്നു കഴിച്ചിട്ടേ വരൂ എന്ന് ശാലുവിന്റെ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു. ഞാൻ വരുൺ ഒരു IT കമ്പനിയിൽ മാനേജർ ആണ് ഭാര്യ ശാലു HR ആണ്. ഞങ്ങൾടെ പ്രേമ […]

Continue reading

അഞ്ജലി എന്ന പുതുമണവാട്ടി 5 [M D V]

അഞ്ജലി എന്ന പുതുമണവാട്ടി 5 Anjali Enna Puthu Manavatty Part 5 | Author : MDV |
Previous Part ഇത്രയും നാൾ തന്ന സപ്പോര്ടിനു നന്ദി . “മരുമോള്  നമ്മുടെ മോനില്ലാതെ
ഒറ്റയ്ക്ക്  ഇത്രേം നാൾ എങ്ങനെ ആണാവോ അവിടെ   കഴിയുന്നത് ! നമുക്കൊന്നു അവിടെ വരെ
പോകണ്ടേ ഭാമേ.”    രാമൻ നായർ തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു   “അവളിന്നലെയെയും കൂടെ എന്നെ
വിളിച്ചിരുന്നു രാമേട്ടാ. നമ്മൾ വരണോ എന്ന് ഞാൻ […]

Continue reading

അഞ്ജലി എന്ന പുതുമണവാട്ടി 4 [M D V]

അഞ്ജലി എന്ന പുതുമണവാട്ടി 4 Anjali Enna Puthu Manavatty Part 4 | Author : MDV |
Previous Part   പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്   തന്റെ ഭർത്താവ് വിദേശത്തു ജോലിക്കായി
പോയപ്പോൾ, പാൽക്കാരന്റെ കൂടെ മന്മഥലീല ആടുന്ന 21കാരിയുടെ കഥ. പക്ഷെ ഈ ഭാഗത്തിൽ
പ്രത്യേകിച്ച് കഥയൊന്നുമില്ല. വെറും തറ കളിമാത്രം. വാണമടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം
വായിച്ചാൽ മതി .   കഥ ഇതുവരെ …   അഞ്ജലി നാട്ടിൻപുറത്തു ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു […]

Continue reading

അഞ്ജലി എന്ന പുതുമണവാട്ടി 4 [M D V]

അഞ്ജലി എന്ന പുതുമണവാട്ടി 4 Anjali Enna Puthu Manavatty Part 4 | Author : MDV | Previous Part   പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്   തന്റെ ഭർത്താവ് വിദേശത്തു ജോലിക്കായി പോയപ്പോൾ, പാൽക്കാരന്റെ കൂടെ മന്മഥലീല ആടുന്ന 21കാരിയുടെ കഥ. പക്ഷെ ഈ ഭാഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഥയൊന്നുമില്ല. വെറും തറ കളിമാത്രം. വാണമടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി .   കഥ ഇതുവരെ …   അഞ്ജലി നാട്ടിൻപുറത്തു ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു […]

Continue reading

അമ്മ മഹാകളി റാണി 2 [HISTORYMAN]

അമ്മ മഹാകളി റാണി 2 AMMA MAHA KALIRAANI PART 2 BY HISTORYMAN Previous Parts |
Part1 |   ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അശ്വിൻ ,ഒരുപാടു പേരെങ്കിലും എൻ്റെ പേര് മറന്നു കാണുമെന്ന്
എനിക്ക് അറിയാം , പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മയെ മറക്കാൻ സാധ്യമാവില്ല , അതെ ഇത് “‘അമ്മ മഹാ
കളിറാണി “എന്ന അനുഭവകഥയുടെ തുടർഭാഗം ആണ് ,ഈ കഥ വായിക്കാത്തവർ മുൻപത്തെ ഭാഗം
വായിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം തുടർന്ന് വായിക്കുക ”
https://kambimaman.com/amma-maha-kaliraani/ […]

Continue reading

അമ്മ മഹാകളി റാണി 2 [HISTORYMAN]

അമ്മ മഹാകളി റാണി 2 AMMA MAHA KALIRAANI PART 2 BY HISTORYMAN Previous Parts | Part1 |   ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അശ്വിൻ ,ഒരുപാടു പേരെങ്കിലും എൻ്റെ പേര് മറന്നു കാണുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം , പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മയെ മറക്കാൻ സാധ്യമാവില്ല , അതെ ഇത് “‘അമ്മ മഹാ കളിറാണി “എന്ന അനുഭവകഥയുടെ തുടർഭാഗം ആണ് ,ഈ കഥ വായിക്കാത്തവർ മുൻപത്തെ ഭാഗം വായിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം തുടർന്ന് വായിക്കുക ” https://kambistories.com/amma-maha-kaliraani/ […]

Continue reading

അമ്മ മഹാ കളിറാണി

അമ്മ മഹാകളി റാണി AMMA MAHA KALIRAANI BY HISTORYMAN Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv Fsâ
A½]psX NT]m\v , Fsâ tb^v Alzn³, Mm³ ¹hv 1 CWv bYn¡p¶ Nm`w , Fsâ ZmZn Nps_ Nm`w
fp³bv f^n¨ptbm]Sm\v , AknsX¶p Fs¶ tWm¡m³ A½]psX cmfn`n B\v D*m]n^p¶Sv ,, F´v
him]¯nWpw A½]psX cmfn`n]pw A½]pw B\v DÅSv ,,CWn A½s] bän b_]mw A½]psX tb^v AWnS
[…]

Continue reading

അമ്മ മഹാ കളിറാണി

അമ്മ മഹാകളി റാണി AMMA MAHA KALIRAANI BY HISTORYMAN Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv Fsâ A½]psX NT]m\v , Fsâ tb^v Alzn³, Mm³ ¹hv 1 CWv bYn¡p¶ Nm`w , Fsâ ZmZn Nps_ Nm`w fp³bv f^n¨ptbm]Sm\v , AknsX¶p Fs¶ tWm¡m³ A½]psX cmfn`n B\v D*m]n^p¶Sv ,, F´v him]¯nWpw A½]psX cmfn`n]pw A½]pw B\v DÅSv ,,CWn A½s] bän b_]mw A½]psX tb^v AWnS […]

Continue reading