പുലയന്നാർ കോതറാണി [kuttan achari]

പുലയന്നാർ കോതറാണി 4 അവസാനഭാഗം Pulayannar Kotharani 4 bY kuttan achari കൊണ്ടൂർ
കൊട്ടാരത്തിലെ മതിൽക്കെട്ടിനു സമീപം തന്റെ തുപ്പാക്കിയുമായി മാനൂർ മല്ലയ്യ
നിലയുറപ്പിച്ചു.തൊട്ടപ്പുറത്തു രണ്ടു പാറാവുകാർ. അവർ മാറിയനേരം നോക്കി മല്ലയ്യ മതിൽ
ചാടിക്കടന്നു. മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ പതുങ്ങി അയാൾ ആ വലിയ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വടക്കേ
പ്രവേശനകവാടത്തിലെത്തി. ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ പൂച്ചയെപ്പോലെ അയാൾ പമ്മി നടന്നു.
മല്ലയ്യയുടെ ജാഗ്രതയേറിയ കണ്ണുകൾ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുക്കും മൂലയും വിലയിരുത്തി. അയാൾ
മച്ചിനു പുറത്തേക്കു വലിഞ്ഞുകയറി.അവിടെ ഒരു മരപ്പട്ടിയെപ്പോലെ അയാൾ പാത്തു […]

Continue reading

പുലയന്നാർ കോതറാണി [kuttan achari]

പുലയന്നാർ കോതറാണി 4 അവസാനഭാഗം Pulayannar Kotharani 4 bY kuttan achari കൊണ്ടൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ മതിൽക്കെട്ടിനു സമീപം തന്റെ തുപ്പാക്കിയുമായി മാനൂർ മല്ലയ്യ നിലയുറപ്പിച്ചു.തൊട്ടപ്പുറത്തു രണ്ടു പാറാവുകാർ. അവർ മാറിയനേരം നോക്കി മല്ലയ്യ മതിൽ ചാടിക്കടന്നു. മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ പതുങ്ങി അയാൾ ആ വലിയ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വടക്കേ പ്രവേശനകവാടത്തിലെത്തി. ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ പൂച്ചയെപ്പോലെ അയാൾ പമ്മി നടന്നു. മല്ലയ്യയുടെ ജാഗ്രതയേറിയ കണ്ണുകൾ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുക്കും മൂലയും വിലയിരുത്തി. അയാൾ മച്ചിനു പുറത്തേക്കു വലിഞ്ഞുകയറി.അവിടെ ഒരു മരപ്പട്ടിയെപ്പോലെ അയാൾ പാത്തു […]

Continue reading

പുലയന്നാർ കോതറാണി 3

പുലയന്നാർ കോതറാണി ഭാഗം മൂന്ന് Pulayannar Kotharani 3 bY kuttan achari  
വായിക്കുന്നതിനു മുൻപ്- കമ്പിക്കുട്ടനിൽ മുൻപുപ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുലയന്നാർ
കോതറാണിയുടെ ഒന്ന്, രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചതിനു ശേഷം വായിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകൂ.
പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഇതിന്‌റെ ലിങ്കുകൾ മൂന്നാംഭാഗത്തിനൊപ്പം നൽകുമെന്നു
കരുതുന്നു………………………………. CLICK HERE TO READ PART-01 CLICK HERE TO READ PART-02 കഥ
തുടരുന്നു.. fmko^sâ ln^Ênt`¡v tWm¡n In¶tNmXn H^p Wnfngw S^n¨n^p¶p.ftWmi^fm]
AkapsX fpOw t{NmV¯m`pw WnÊim]S]m`pw Ipk¶p.Gäkpw […]

Continue reading

പുലയന്നാർ കോതറാണി 3

പുലയന്നാർ കോതറാണി ഭാഗം മൂന്ന് Pulayannar Kotharani 3 bY kuttan achari   വായിക്കുന്നതിനു മുൻപ്- കമ്പിക്കുട്ടനിൽ മുൻപുപ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുലയന്നാർ കോതറാണിയുടെ ഒന്ന്, രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചതിനു ശേഷം വായിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകൂ. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഇതിന്‌റെ ലിങ്കുകൾ മൂന്നാംഭാഗത്തിനൊപ്പം നൽകുമെന്നു കരുതുന്നു………………………………. CLICK HERE TO READ PART-01 CLICK HERE TO READ PART-02 കഥ തുടരുന്നു.. fmko^sâ ln^Ênt`¡v tWm¡n In¶tNmXn H^p Wnfngw S^n¨n^p¶p.ftWmi^fm] AkapsX fpOw t{NmV¯m`pw WnÊim]S]m`pw Ipk¶p.Gäkpw […]

Continue reading