ഹൗസ് ഡ്രൈവർ [അൻസിയ]

ഹൗസ് ഡ്രൈവർ House Driver | Author : Ansiya ഗൾഫിൽ പോയാലെ കുടുംബം രക്ഷപെടു എന്ന
തോന്നലിൽ ആണ് കൂട്ടുകാർക്ക് വിളിച്ചു പണി അന്വേഷിച്ചത്….. രണ്ടു മൂന്ന് പേര്
നോക്കാം ശരിയാക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒന്നും ആയില്ല ഒരു നാലഞ്ച് മാസം
കഴിഞ്ഞു കാണും ഖത്തർ ൽ ഉള്ള എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇസ്മായിൽ വിളിച്ചു ഒരു ദിവസം
വൈകീട്ട്….. “ഹലോ….??? “അസിഫെ ഞാനാട ഇസ്മയിൽ….” “ആ പറയട എന്തുണ്ട് വിശേഷം….???
“സുഖം…. എന്താ നാട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ….??? […]

Continue reading

ഹൗസ് ഡ്രൈവർ [അൻസിയ]

ഹൗസ് ഡ്രൈവർ House Driver | Author : Ansiya ഗൾഫിൽ പോയാലെ കുടുംബം രക്ഷപെടു എന്ന തോന്നലിൽ ആണ് കൂട്ടുകാർക്ക് വിളിച്ചു പണി അന്വേഷിച്ചത്….. രണ്ടു മൂന്ന് പേര് നോക്കാം ശരിയാക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒന്നും ആയില്ല ഒരു നാലഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞു കാണും ഖത്തർ ൽ ഉള്ള എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇസ്മായിൽ വിളിച്ചു ഒരു ദിവസം വൈകീട്ട്….. “ഹലോ….??? “അസിഫെ ഞാനാട ഇസ്മയിൽ….” “ആ പറയട എന്തുണ്ട് വിശേഷം….??? “സുഖം…. എന്താ നാട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ….??? […]

Continue reading

House driver 2

House driver 2 By: Pavan മുന്‍ലക്കം വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും നന്ദി.. (ഗൾഫിൽ ജോലി ഉള്ള ഒരു ഹൗസ് ഡ്രൈവറിനു
ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കിട്ടു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മറ്റ്‌ കഥകളുമായി സാദൃശ്യം
തോന്നാം ) അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ആണ് അച്ഛന്റെ സുഹൃത്ത്
ദിവാകരേട്ടൻ അച്ഛനെ കാണാൻ വന്നത്. ദിവാകരേട്ടന്റെ സഹോദരൻ കുമാരേട്ടൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന
വീട്ടിലേക്കു ഒരു ഡ്രൈവറെ ആവശ്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിസ […]

Continue reading

House driver 2

House driver 2 By: Pavan മുന്‍ലക്കം വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും നന്ദി.. (ഗൾഫിൽ ജോലി ഉള്ള ഒരു ഹൗസ് ഡ്രൈവറിനു ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കിട്ടു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മറ്റ്‌ കഥകളുമായി സാദൃശ്യം തോന്നാം ) അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ആണ് അച്ഛന്റെ സുഹൃത്ത് ദിവാകരേട്ടൻ അച്ഛനെ കാണാൻ വന്നത്. ദിവാകരേട്ടന്റെ സഹോദരൻ കുമാരേട്ടൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന വീട്ടിലേക്കു ഒരു ഡ്രൈവറെ ആവശ്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിസ […]

Continue reading