ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെ പഡോസൻ 1 [Indran]

ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെ പഡോസൻ Indraprasthathile Padosan Part 1 | Author : Indran  
വളരെ നാളായി എന്റെ അനുഭവം ഇവിടെ പങ്കുവെയ്ക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു.
എഴുതാനുള്ള മടി കാരണം അത് മാറ്റിവച്ചിരുന്നതാണ്. ഇന്നെന്തോ ഒരു മൂഡ് തോന്നി
എഴുത്തും തുടങ്ങി. കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ എന്നെ പോലെ മടി
കാണിയ്ക്കരുത്. എന്നാലേ അടുത്തതിന് സ്കോപ്പ്‌ ഉള്ളു.   ഈ കഥ ഡൽഹിയിൽ നടന്നതാണ്. ഞാൻ
ഡൽഹിയിൽ താമസം തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ അയല്പക്കമായ ഗിരീഷ് ചേട്ടനും […]

Continue reading

ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെ പഡോസൻ 1 [Indran]

ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെ പഡോസൻ Indraprasthathile Padosan Part 1 | Author : Indran   വളരെ നാളായി എന്റെ അനുഭവം ഇവിടെ പങ്കുവെയ്ക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എഴുതാനുള്ള മടി കാരണം അത് മാറ്റിവച്ചിരുന്നതാണ്. ഇന്നെന്തോ ഒരു മൂഡ് തോന്നി എഴുത്തും തുടങ്ങി. കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ എന്നെ പോലെ മടി കാണിയ്ക്കരുത്. എന്നാലേ അടുത്തതിന് സ്കോപ്പ്‌ ഉള്ളു.   ഈ കഥ ഡൽഹിയിൽ നടന്നതാണ്. ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ താമസം തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ അയല്പക്കമായ ഗിരീഷ് ചേട്ടനും […]

Continue reading