ബിസിനസ് മാൻ 3 ദി സ്റ്റെപ്സ് [SHIEKH JAZIM]

ബിസിനസ് മാൻ part 3 (ദി സ്റ്റെപ്സ്) AUTHOR :- SHIEKH JAZIM GENER :- AFFAIR/BUSSINESS/STEP SIS/STEP MOM Previous Part [Part 1] [ Part 2 ] മുംബൈ എയിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, സമയം രാത്രി 7 മണി, ആംബുലൻസ് വേഗത്തിൽ വന്നു ബ്രേക്ക് ഇട്ടു. സ്ട്രെറ്ച്ചറുമായി അറ്റൻഡേർസ് ഓടി എത്തി, ആംബുലൻസ് ഡോർ തുറന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ രോഗിയെ സ്ട്രെറ്ച്ചറിൽ കിടത്തി ഹോസ്പിറ്റലിന് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇതിനോടകം തന്നെ മുംബൈ മുഴുവനും ആ […]

Continue reading

ബിസിനസ്സ് മാൻ 2 സിനിമ നടി [SHIEKH JAZIM]

ബിസിനസ് മാൻ 2 (സിനിമ നടി) Business Man Part 2 Actress AUTHOR : SHIEKH JAZIM GENER : affair / business / actress / m1lf Previous Part [Part 1] fnÀh {Pq¸nsâ Nojn DÅ ssckv ÌmÀ sI]n³ tim«Â B], “”fn`mtWm”” tim«`nsâ dmw¥qÀ t{bm¸«n GNtUlw b\n Njnªp Wn¡p¶p, tb¸À kÀN-vhv bqÀ¯n]m¡m³ B]n^p¶p hn]m³ dmw¥qÀ F¯n]Sv. tim«`nsâ DÂQmXWw AXp¯ fmhw […]

Continue reading

ബിസിനസ്സ് മാൻ 1 എയർഹോസ്റ്റസ് [SHIEKH JAZIM]

ബിസിനസ്സ് മാൻ (Part1 എയർഹോസ്റ്റസ്) Business Man Part 1 Air hostess Author: SHIEKH JAZIM. Affair/esc0rt/business/international സമയം ഏകദേശം ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 3:30 ആയി, മുംബൈ മിർസ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂർ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് അർജന്റ കാൾ വന്നു. മിർസ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാന്റെ മകനും മിർസ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ എംഡി യുമായ സിയാൻ മിർസ ഇന്ന് ഈവെനിംഗ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ചൈനീസ് ട്രിപ്പ്‌ കഴിഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ […]

Continue reading