കാമപ്രാന്ത്

കാമപ്രാന്ത് Kamapranth bY  J J ഇത് എന്‍റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്. അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ
ക്ഷമിക്കുക എനിക്ക് മലയാളം ടൈപ് ചെയ്ത് പരിച്ചയം ഇല്ല. ഇതില്ലെ കഥയ്യും
കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാന്‍കല്പികം മാത്രം എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ്
മടക്കുകയായിരുന്നു ഞാന്‍. വീട്ടിലെ കഷ്ടപാടും ദാരിദ്ര്യവും കാരണം ദിവസവും അധിക ജോലി
ചെയ്യുമായിരുന്നു അതു കൊണ്ടാണ് ഞാറാഴ്ച്ച രാത്രി 11.00 മണി  ആയിട്ടും ഞാന്‍ ഈ
വിജനമായ്യ വീതിയിലൂടെ നടക്കുന്നത്. എന്‍റെ പേര് സുജിത ഞാന്‍ ഒരു […]

Continue reading

കാമപ്രാന്ത്

കാമപ്രാന്ത് Kamapranth bY  J J ഇത് എന്‍റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്. അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക എനിക്ക് മലയാളം ടൈപ് ചെയ്ത് പരിച്ചയം ഇല്ല. ഇതില്ലെ കഥയ്യും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാന്‍കല്പികം മാത്രം എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടക്കുകയായിരുന്നു ഞാന്‍. വീട്ടിലെ കഷ്ടപാടും ദാരിദ്ര്യവും കാരണം ദിവസവും അധിക ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു അതു കൊണ്ടാണ് ഞാറാഴ്ച്ച രാത്രി 11.00 മണി  ആയിട്ടും ഞാന്‍ ഈ വിജനമായ്യ വീതിയിലൂടെ നടക്കുന്നത്. എന്‍റെ പേര് സുജിത ഞാന്‍ ഒരു […]

Continue reading