കാലചക്രം

കാലചക്രം Kaalachakram Author : Jagan   ഞാൻ ജഗൻ ഈ സൈറ്റിൽ രണ്ടു വർഷമായി ഫോളോ
ചെയ്യുന്നു   എപ്പോളോ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞ ഒരു കഥ ഇവിടെ പകർത്താൻ ശ്രെമിക്കുന്നു ….
എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു …. ഞാൻ ജെയ്സൺ. ഇടുക്കിയിലെ ഒരു മലയോര
ഗ്രാമത്തിൽ ആണു ജനനം. പള്ളിയും സൺഡേ സ്കൂളും ആയി നടന്നിരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കാലം.
എല്ലാവരും എന്നെ ഒരു നല്ല പയ്യനായി കണ്ടിരുന്ന കാലം. പത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും
കൂട്ടുകാർ എന്നെ അവരുടെ തുണ്ട് […]

Continue reading

കാലചക്രം

കാലചക്രം Kaalachakram Author : Jagan   ഞാൻ ജഗൻ ഈ സൈറ്റിൽ രണ്ടു വർഷമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു   എപ്പോളോ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞ ഒരു കഥ ഇവിടെ പകർത്താൻ ശ്രെമിക്കുന്നു …. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു …. ഞാൻ ജെയ്സൺ. ഇടുക്കിയിലെ ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിൽ ആണു ജനനം. പള്ളിയും സൺഡേ സ്കൂളും ആയി നടന്നിരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കാലം. എല്ലാവരും എന്നെ ഒരു നല്ല പയ്യനായി കണ്ടിരുന്ന കാലം. പത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും കൂട്ടുകാർ എന്നെ അവരുടെ തുണ്ട് […]

Continue reading