ജാസ്മിൻ 4

ജാസ്മിൻ 4 JASMINE PART 4 AUTHOR:LOGAN | Previous Parts   വെടികെട്ടും പൂരവും
കഴിഞ്ഞ ആലസ്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോളാണ് ആരോ ഗേറ്റ് തുറന്നകത്തേക്ക് വന്നത്, ഗിരിജ ഒരു
മിന്നായം പോലെ താഴെകിടന്ന അവളുടെ നൈറ്റി എടുത്തണിഞ്ഞു. ടീവീ ഓൺ ചെയ്തു. എന്നോട്
തുണി എല്ലാം എടുത്തു ബാത്‌റൂമിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞെന്നെ തള്ളി വിട്ടു. അവളുടെ പെർഫോമൻസ്
കണ്ടു കണ്ണുതള്ളിയ എനിക്കെപ്പോഴും ഉപഗ്രഹ സംപ്രേഷണം തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. ഞാനകത്തു
കയറി വാതിൽ അടഞ്ഞതും ഗിരിജ വാതിൽ തുറന്നു. ജാസ്മിൻ ആയിരുന്നു […]

Continue reading

ജാസ്മിൻ 4

ജാസ്മിൻ 4 JASMINE PART 4 AUTHOR:LOGAN | Previous Parts   വെടികെട്ടും പൂരവും കഴിഞ്ഞ ആലസ്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോളാണ് ആരോ ഗേറ്റ് തുറന്നകത്തേക്ക് വന്നത്, ഗിരിജ ഒരു മിന്നായം പോലെ താഴെകിടന്ന അവളുടെ നൈറ്റി എടുത്തണിഞ്ഞു. ടീവീ ഓൺ ചെയ്തു. എന്നോട് തുണി എല്ലാം എടുത്തു ബാത്‌റൂമിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞെന്നെ തള്ളി വിട്ടു. അവളുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടു കണ്ണുതള്ളിയ എനിക്കെപ്പോഴും ഉപഗ്രഹ സംപ്രേഷണം തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. ഞാനകത്തു കയറി വാതിൽ അടഞ്ഞതും ഗിരിജ വാതിൽ തുറന്നു. ജാസ്മിൻ ആയിരുന്നു […]

Continue reading

ജാസ്മിൻ 3 [Logan]

ജാസ്മിൻ 3 JASMINE PART 3 AUTHOR:LOGAN | Previous Parts ജാസ്മിൻ അയച്ച ലൊക്കേഷനും
വീടിന്റെ ഫോട്ടോയും  നോക്കി ഞാൻ അവളുടെ വീടിനടുത്തെത്തി. വീടിനു അല്പം മുൻപേ ഒള്ള
പാർക്കിങ്ങിൽ വണ്ടി ഇടാൻ അവൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പതിവില്ലാതെ ഒരു വണ്ടി കാണുമ്പോൾ
അയല്പക്കത്തെ വീട്ടുകാർ ശ്രദിക്കും…. സദാചാര പോലീസ് കൂടുതൽ ഒള്ള നാടാണല്ലോ
നമ്മുടേത്. പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നും ഒരു പത്തു മിനിറ്റ് ദൂരം നടക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു
ജാസ്മിന്റെ വീട്ടിലേക്കു. ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചു, പക്ഷേ ഫോൺ […]

Continue reading

ജാസ്മിൻ 3 [Logan]

ജാസ്മിൻ 3 JASMINE PART 3 AUTHOR:LOGAN | Previous Parts ജാസ്മിൻ അയച്ച ലൊക്കേഷനും വീടിന്റെ ഫോട്ടോയും  നോക്കി ഞാൻ അവളുടെ വീടിനടുത്തെത്തി. വീടിനു അല്പം മുൻപേ ഒള്ള പാർക്കിങ്ങിൽ വണ്ടി ഇടാൻ അവൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പതിവില്ലാതെ ഒരു വണ്ടി കാണുമ്പോൾ അയല്പക്കത്തെ വീട്ടുകാർ ശ്രദിക്കും…. സദാചാര പോലീസ് കൂടുതൽ ഒള്ള നാടാണല്ലോ നമ്മുടേത്. പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നും ഒരു പത്തു മിനിറ്റ് ദൂരം നടക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജാസ്മിന്റെ വീട്ടിലേക്കു. ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചു, പക്ഷേ ഫോൺ […]

Continue reading

ജാസ്മിൻ [Logan]

ജാസ്മിൻ JASMINE AUTHOR:LOGAN   “Guess who…??? ” ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം അവൾക്കയച്ച
മെസ്സേജ്… അവൾ എന്ന്പറഞ്ഞാൽ…. ആരാണ്… ആരാണ്…. ” ജാസ്മിൻ “ അവളുടെ പേര് പിന്നെയാണ്
മനസ്സിലായത്… അത് ഒരു ബല്ല്യ കഥയാണ്… കൂട്ടുകാരുമായി ഒരു വെള്ളമടി പാർട്ടിയുടെ
ഇടയിലാണ് എനിക്ക് അവളുടെ നമ്പർ കിട്ടിയത്… ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കൂറ… അവനു
ഇതിലും നല്ലൊരു വിശേഷണം… ഇത് തന്നെ കുറവാണു…. തനി കൂറ… അവനുമായി പിടിച്ച ഒരു
ബെറ്റ്…അതായിരുന്നു അവൾ … […]

Continue reading

ജാസ്മിൻ [Logan]

ജാസ്മിൻ JASMINE AUTHOR:LOGAN   “Guess who…??? ” ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം അവൾക്കയച്ച മെസ്സേജ്… അവൾ എന്ന്പറഞ്ഞാൽ…. ആരാണ്… ആരാണ്…. ” ജാസ്മിൻ “ അവളുടെ പേര് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത്… അത് ഒരു ബല്ല്യ കഥയാണ്… കൂട്ടുകാരുമായി ഒരു വെള്ളമടി പാർട്ടിയുടെ ഇടയിലാണ് എനിക്ക് അവളുടെ നമ്പർ കിട്ടിയത്… ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കൂറ… അവനു ഇതിലും നല്ലൊരു വിശേഷണം… ഇത് തന്നെ കുറവാണു…. തനി കൂറ… അവനുമായി പിടിച്ച ഒരു ബെറ്റ്…അതായിരുന്നു അവൾ … […]

Continue reading