കോറോണയും ഞാനും കാമുകിയും അശ്വിനും [JGK]

കോറോണയും ഞാനും കാമുകിയും അശ്വിനും Coronayum Njaanum Kamukiyum Aswinum | Author :
JGK   ഞാൻ റോഷൻ  23 വയസ്. ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടു എനിക്ക് ഒരു പ്രേമം
ഉണ്ടായിരുന്നു. Anna എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേര്. ഞങ്ങൾ ആൽമാർത്ഥം ആയിട്ടു
പ്രേണയിക്കുന്നവർ ആയിരുന്നു. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ കിസ്സ്
ചെയ്യുകയും മുലയ്ക്ക് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുവാരുന്നു. വൈകിട്ടയായാൽ ഫോൺ വിളിയും
മറ്റും ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കാര്യം. . ഇനി ഞൻ അന്നയെ കുറിച് പറയാം […]

Continue reading

കോറോണയും ഞാനും കാമുകിയും അശ്വിനും [JGK]

കോറോണയും ഞാനും കാമുകിയും അശ്വിനും Coronayum Njaanum Kamukiyum Aswinum | Author : JGK   ഞാൻ റോഷൻ  23 വയസ്. ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടു എനിക്ക് ഒരു പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു. Anna എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേര്. ഞങ്ങൾ ആൽമാർത്ഥം ആയിട്ടു പ്രേണയിക്കുന്നവർ ആയിരുന്നു. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ കിസ്സ് ചെയ്യുകയും മുലയ്ക്ക് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുവാരുന്നു. വൈകിട്ടയായാൽ ഫോൺ വിളിയും മറ്റും ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കാര്യം. . ഇനി ഞൻ അന്നയെ കുറിച് പറയാം […]

Continue reading