ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ 4 [ജിമ്പ്രൂ ബോയ്]

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ 4 Njangalude Raavulal Part 4 | Author : Jimbru Boy [ Previous
Part ] കാത്തിരുന്ന എല്ലാ വായനക്കാർക്കും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  അഡ്മിൻ
കമ്പികുട്ടനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു       അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ന്യു യർ ഒക്കെ അടിച്ചു
പൊളിച്ചു 2020 നെ വരവേറ്റു  ..   തിരിച്ചു നാട്ടിൽ എത്തിയെങ്കിലും എന്നാലും ഹംസക്ക
പാലം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശെരിക്കും മനസിലായില്ല .. നാദിയ യെ
ഞാൻ […]

Continue reading

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ 4 [ജിമ്പ്രൂ ബോയ്]

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ 4 Njangalude Raavulal Part 4 | Author : Jimbru Boy [ Previous Part ] കാത്തിരുന്ന എല്ലാ വായനക്കാർക്കും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  അഡ്മിൻ കമ്പികുട്ടനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു       അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ന്യു യർ ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു 2020 നെ വരവേറ്റു  ..   തിരിച്ചു നാട്ടിൽ എത്തിയെങ്കിലും എന്നാലും ഹംസക്ക പാലം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശെരിക്കും മനസിലായില്ല .. നാദിയ യെ ഞാൻ […]

Continue reading

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ 3 [ജിമ്പ്രൂ ബോയ്]

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ 3 Njangalude Raavulal Part 3 | Author : Jimbru Boy [ Previous
Part ]   ഈ ഭാഗം കുറച്ചു വൈകി പോയി കാത്തിരുന്ന കുറച്ചു പേരോട് ആദ്യമേ ക്ഷമ
ചോദിക്കുന്നു ..കുറച്ചു personal problems വന്നു പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് വൈകിയത്
അടുക്കളയിൽ എത്തി സിന്ധു എന്നോട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ കഴിക്കണ്ടേ ..  
ഞാൻ: എനിക്ക് നിന്നെ മതിയായിട്ടില്ലലോ സിന്ധു (ഒന്ന് കണ്ണിറുക്കി) : എന്നാ […]

Continue reading

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ 3 [ജിമ്പ്രൂ ബോയ്]

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ 3 Njangalude Raavulal Part 3 | Author : Jimbru Boy [ Previous Part ]   ഈ ഭാഗം കുറച്ചു വൈകി പോയി കാത്തിരുന്ന കുറച്ചു പേരോട് ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ..കുറച്ചു personal problems വന്നു പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് വൈകിയത് അടുക്കളയിൽ എത്തി സിന്ധു എന്നോട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ കഴിക്കണ്ടേ ..   ഞാൻ: എനിക്ക് നിന്നെ മതിയായിട്ടില്ലലോ സിന്ധു (ഒന്ന് കണ്ണിറുക്കി) : എന്നാ […]

Continue reading

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ 2 [ജിമ്പ്രൂ ബോയ്]

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ 2 Njangalude Raavulal Part 2 | Author : Jimbru Boy [ Previous
Part ]   ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ചുരിദാറും ബോട്ടവും സോഫയുടെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത്
ശ്രെദ്ധിച്ചത് .. ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന്ന് അടുത്ത ബിയർ
എടുത്തു വരികയായിരുന്നു സിന്ധു വെറും ബ്രായും പാന്റിയും മാത്രമണിഞ്ഞു അതിൽ തുളുമ്പി
നിൽക്കുന്ന മുലകളും … ഒരു പക്കാ മിൽഫ് ആയി മാറി എന്റെ സിന്ധു. എന്നെ കണ്ടതും
സിന്ധുവിന്റെ […]

Continue reading

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ 2 [ജിമ്പ്രൂ ബോയ്]

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ 2 Njangalude Raavulal Part 2 | Author : Jimbru Boy [ Previous Part ]   ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ചുരിദാറും ബോട്ടവും സോഫയുടെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് ശ്രെദ്ധിച്ചത് .. ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന്ന് അടുത്ത ബിയർ എടുത്തു വരികയായിരുന്നു സിന്ധു വെറും ബ്രായും പാന്റിയും മാത്രമണിഞ്ഞു അതിൽ തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന മുലകളും … ഒരു പക്കാ മിൽഫ് ആയി മാറി എന്റെ സിന്ധു. എന്നെ കണ്ടതും സിന്ധുവിന്റെ […]

Continue reading

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ [ജിമ്പ്രൂ ബോയ്]

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ Njangalude Raavulal | Author : Jimbru Boy   (ഇത് ആദ്യ ഭാഗം
മാത്രമാണ് അത് കൊണ്ട് കമ്പി കുറച്ചു character introduction ആണ് കൂടുതലും .
ആദ്യമായാണ് എഴുതുന്നത് അത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ) ഏറെ നാൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ 10ആം ക്ലാസ്സിലെ maths
ടീച്ചർ ആയിരുന്ന സിന്ധു ടീച്ചറെ കണ്ടത്.. ടീച്ചറുടെ ഒറ്റമകൾ ആയ അഹല്യയെ കല്യാണം
കഴിപ്പിച്ചത് എന്റെ അയല്പക്കത്തോട്ട് ആയിരുന്നു സിന്ധു […]

Continue reading

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ [ജിമ്പ്രൂ ബോയ്]

ഞങ്ങളുടെ രാവുകൾ Njangalude Raavulal | Author : Jimbru Boy   (ഇത് ആദ്യ ഭാഗം മാത്രമാണ് അത് കൊണ്ട് കമ്പി കുറച്ചു character introduction ആണ് കൂടുതലും . ആദ്യമായാണ് എഴുതുന്നത് അത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ) ഏറെ നാൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ 10ആം ക്ലാസ്സിലെ maths ടീച്ചർ ആയിരുന്ന സിന്ധു ടീച്ചറെ കണ്ടത്.. ടീച്ചറുടെ ഒറ്റമകൾ ആയ അഹല്യയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് എന്റെ അയല്പക്കത്തോട്ട് ആയിരുന്നു സിന്ധു […]

Continue reading