നാട്ടിലെ ജാൻസി റാണി

നാട്ടിലെ ജാൻസി റാണി Nattile Jancy Rani Kambikatha A story by : കാളി ഇത്‌ എൻ്റെ
രണ്ടാമതെ കഥയാണ്‌ ,ഞാൻ എൻ്റെ നാടിലെ ഒരു കഥയാണ് പറയാൻ ഉദേശിക്കുനത് . എൻ്റെ പേര്
ഗൗതം ,ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു വെറുതെ ഇരികുന്നു ,ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ വാണം അടിക്കുന്ന
,അതായത് ദിവസവും രണ്ട തവണ എന്റെ മെയിൻ വാണാടി സ്റ്റൈൽ എന്താന്ന് അറിയണോ?ഞാൻ condom
ഉപയോഗിച്ച വാണം വിടാറുണ്ട് അത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ condom […]

Continue reading

നാട്ടിലെ ജാൻസി റാണി

നാട്ടിലെ ജാൻസി റാണി Nattile Jancy Rani Kambikatha A story by : കാളി ഇത്‌ എൻ്റെ രണ്ടാമതെ കഥയാണ്‌ ,ഞാൻ എൻ്റെ നാടിലെ ഒരു കഥയാണ് പറയാൻ ഉദേശിക്കുനത് . എൻ്റെ പേര് ഗൗതം ,ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു വെറുതെ ഇരികുന്നു ,ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ വാണം അടിക്കുന്ന ,അതായത് ദിവസവും രണ്ട തവണ എന്റെ മെയിൻ വാണാടി സ്റ്റൈൽ എന്താന്ന് അറിയണോ?ഞാൻ condom ഉപയോഗിച്ച വാണം വിടാറുണ്ട് അത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ condom […]

Continue reading