നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരി 2 [കാക്ക കറുമ്പൻ]

”നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരി 2 ” Nashttapetta Neelambari Part 2| Author : Kakka
Karumban Previous Part ആദ്യ ഭാഗത്തിനു നൽകിയ സപ്പോർട്ടിനെല്ലാം നന്ദി… ”അച്ഛാ
,,,,,” നനഞ്ഞ മിഴികള്‍ ആരും കാണാതെ തുടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നന്ദന്‍റെ കാതുകളില്‍ ആ
ശബ്ദം പതിഞ്ഞത്  ;;; താന്‍ ഇന്നും കേള്‍ക്കാന്‍ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച ആ ശബ്ദം,,,,
നീലാംബരിയുടെ ശബ്ദമെന്നോണം കടഞ്ഞെടുത്ത “”എന്‍റെ അനുവിന്‍റെ ശബ്ദം  ….”” ”എന്‍റെ
അനു ” അങ്ങനെ പറയാന്‍ തനിക്ക് ഇന്നു എന്ത് അര്‍ഹതയാണ് […]

Continue reading

നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരി 2 [കാക്ക കറുമ്പൻ]

”നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരി 2 ” Nashttapetta Neelambari Part 2| Author : Kakka Karumban Previous Part ആദ്യ ഭാഗത്തിനു നൽകിയ സപ്പോർട്ടിനെല്ലാം നന്ദി… ”അച്ഛാ ,,,,,” നനഞ്ഞ മിഴികള്‍ ആരും കാണാതെ തുടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നന്ദന്‍റെ കാതുകളില്‍ ആ ശബ്ദം പതിഞ്ഞത്  ;;; താന്‍ ഇന്നും കേള്‍ക്കാന്‍ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച ആ ശബ്ദം,,,, നീലാംബരിയുടെ ശബ്ദമെന്നോണം കടഞ്ഞെടുത്ത “”എന്‍റെ അനുവിന്‍റെ ശബ്ദം  ….”” ”എന്‍റെ അനു ” അങ്ങനെ പറയാന്‍ തനിക്ക് ഇന്നു എന്ത് അര്‍ഹതയാണ് […]

Continue reading

നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരി 1 [കാക്ക കറുമ്പൻ]

ഞാന്‍ ആദ്യമായ് എഴുതുന്ന കഥയാണ് . ഒരു പരീക്ഷണം .പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരായ
ജോ,മന്ദന്‍ രാജാ,നീന  ,കട്ടകലിപ്പന്‍ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം .
”നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരി ” Nashttapetta Neelambari | Author : Kakka Karumban  
“അച്ചേ……” കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ ആ വിളികേട്ടു തിരിഞ്ഞ നന്ദന്‍ കണ്ടു … കലങ്ങിയ
കണ്ണുകളാല്‍ തന്‍റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി അടുക്കുന്ന മോളുട്ടിയെ… തന്‍റെ എല്ലാ
മേല്ലാംമായ മകള്‍ . അടുത്തെത്തിയ മോളൂട്ടിയെ കോരിയെടുത്ത് മുത്തമൂട്ടുമ്പോള്‍
നന്ദന്‍റെ കണ്ണുകള്‍ […]

Continue reading

നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരി 1 [കാക്ക കറുമ്പൻ]

ഞാന്‍ ആദ്യമായ് എഴുതുന്ന കഥയാണ് . ഒരു പരീക്ഷണം .പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരായ ജോ,മന്ദന്‍ രാജാ,നീന  ,കട്ടകലിപ്പന്‍ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം . ”നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരി ” Nashttapetta Neelambari | Author : Kakka Karumban   “അച്ചേ……” കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ ആ വിളികേട്ടു തിരിഞ്ഞ നന്ദന്‍ കണ്ടു … കലങ്ങിയ കണ്ണുകളാല്‍ തന്‍റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി അടുക്കുന്ന മോളുട്ടിയെ… തന്‍റെ എല്ലാ മേല്ലാംമായ മകള്‍ . അടുത്തെത്തിയ മോളൂട്ടിയെ കോരിയെടുത്ത് മുത്തമൂട്ടുമ്പോള്‍ നന്ദന്‍റെ കണ്ണുകള്‍ […]

Continue reading