കളികൾ 02

കളികൾ 02 kalikal kambikatha part 2 bY:mufSeena | www.Muthuchippi.net ഞങ്ങൾ വേഗം
വസ്ത്രമൊക്കെ ശരിയാക്കി. മിസ് കസേരയിൽ ഇരുന്നു. ഞാൻ വാതിൽ തുറന്ന് കൊടുത്തു.
നോക്കുമ്പോൾ ഭയന്നത് പോലെ hod അല്ല.  കാവ്യ ആണ്. കാവ്യ എന്റെ ജൂനിയർ ആണ്.  കാണാൻ
എങ്ങനെയാ ന്നു ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സിനിമാ നടി റോമ യെ പോലെ നീളം കുറഞ് കുറുകിയ ഒരു
സാധനം. അവളുടെ നടത്തം ആണ് വളരെ രസകരം.  വളരെ പതുക്കെയേ നടക്കുള്ളൂ..  നീളം
കുറവാണെങ്കിലും […]

Continue reading

കളികൾ 02

കളികൾ 02 kalikal kambikatha part 2 bY:mufSeena | www.kambikuttan.net ഞങ്ങൾ വേഗം വസ്ത്രമൊക്കെ ശരിയാക്കി. മിസ് കസേരയിൽ ഇരുന്നു. ഞാൻ വാതിൽ തുറന്ന് കൊടുത്തു. നോക്കുമ്പോൾ ഭയന്നത് പോലെ hod അല്ല.  കാവ്യ ആണ്. കാവ്യ എന്റെ ജൂനിയർ ആണ്.  കാണാൻ എങ്ങനെയാ ന്നു ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സിനിമാ നടി റോമ യെ പോലെ നീളം കുറഞ് കുറുകിയ ഒരു സാധനം. അവളുടെ നടത്തം ആണ് വളരെ രസകരം.  വളരെ പതുക്കെയേ നടക്കുള്ളൂ..  നീളം കുറവാണെങ്കിലും […]

Continue reading