മരുഭൂമിയിലെ പ്രളയം 2 [കള്ളൻ പത്രോസ്]

മരുഭൂമിയിലെ പ്രളയം 2 Marubhoomiyile Pralayam Part 2 Author : Kallan Pathrose |
Previous Part   രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ പതിവില്ലാത്ത ഒരു ക്ഷീണം മായമ്മയുമായുള്ള കളി
അത്ര തളർത്തി കളഞ്ഞു . കന്യകത്വം മായമ്മക്ക് തന്നെ കൊടുത്തിൽ എന്റെ മനസ് വല്ലാതെ
സന്തോഷിച്ചു . എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു പുരുഷനായിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റോറിക്കുന്നത് ഒരു
സ്ത്രീ എന്നിൽ സംതൃപ്തി അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു . ശപിച്ച എല്ല ദൈവങ്ങളെയും ഞാൻ മനസു
കൊണ്ടു നമിച്ചു . കുണ്ണ […]

Continue reading

മരുഭൂമിയിലെ പ്രളയം 2 [കള്ളൻ പത്രോസ്]

മരുഭൂമിയിലെ പ്രളയം 2 Marubhoomiyile Pralayam Part 2 Author : Kallan Pathrose | Previous Part   രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ പതിവില്ലാത്ത ഒരു ക്ഷീണം മായമ്മയുമായുള്ള കളി അത്ര തളർത്തി കളഞ്ഞു . കന്യകത്വം മായമ്മക്ക് തന്നെ കൊടുത്തിൽ എന്റെ മനസ് വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു . എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു പുരുഷനായിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റോറിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ എന്നിൽ സംതൃപ്തി അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു . ശപിച്ച എല്ല ദൈവങ്ങളെയും ഞാൻ മനസു കൊണ്ടു നമിച്ചു . കുണ്ണ […]

Continue reading

മരുഭൂമിയിലെ പ്രളയം [കള്ളൻ പത്രോസ്]

മരുഭൂമിയിലെ പ്രളയം Marubhoomiyile Pralayam | Author : Kallan Pathrose   “ ഇനി
ഇപ്പൊ ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അവനെ അവിടെ ആക്കാം” എന്ന അച്ഛന്റെ വാക്കും കേട്ടാണ്
ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത് . “ ആരെയാണ് അച്ഛാ എവിടെയാണ് “ എന്ന എന്റെ ചോദ്യത്തിന്
അമ്മ എന്നെ വിഷമത്തോടെ നോക്കി . കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച്ച ഉണ്ടായ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഇത്ര
വലിയ ശിക്ഷയോ എനിക്ക് ലേശം ദേഷ്യം തോന്നി. ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദൻ വീട്ടുകാരുടെ […]

Continue reading

മരുഭൂമിയിലെ പ്രളയം [കള്ളൻ പത്രോസ്]

മരുഭൂമിയിലെ പ്രളയം Marubhoomiyile Pralayam | Author : Kallan Pathrose   “ ഇനി ഇപ്പൊ ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അവനെ അവിടെ ആക്കാം” എന്ന അച്ഛന്റെ വാക്കും കേട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത് . “ ആരെയാണ് അച്ഛാ എവിടെയാണ് “ എന്ന എന്റെ ചോദ്യത്തിന് അമ്മ എന്നെ വിഷമത്തോടെ നോക്കി . കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച്ച ഉണ്ടായ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഇത്ര വലിയ ശിക്ഷയോ എനിക്ക് ലേശം ദേഷ്യം തോന്നി. ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദൻ വീട്ടുകാരുടെ […]

Continue reading