അഞ്ജിതയും ഷാനേട്ടനും 3 [കമ്പി അണ്ണൻ] [Climax]

~ അഞ്ജിതയും ഷാനേട്ടനും 3~ Anjithayum Shanettanum Part 3 Author : Kambi Annan |
Previous Part [അവസാന ഭാഗം] [പ്രിയപ്പെട്ട കമ്പി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതിന്റെ
ആദ്യഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ ദയവായി അത് വായിച്ചതിനു ശേഷം ഇത് വായിക്കുക. ഇനി
ആദ്യഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചവർ, ദയവായി ഇതിൽ വല്യ ട്വിസ്റ്റുകളും സസ്പെൻസുകളും ഒന്നും
പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. ആ വക കാര്യങ്ങളിൽ ഈ എളിയവൻ പണ്ടേ വീക്കാണ്. അതുകൊണ്ട്
തന്നെ ഇതൊരു സാദാരണ കമ്പികഥയായി കാണണം എന്ന്‌ അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു […]

Continue reading

അഞ്ജിതയും ഷാനേട്ടനും 3 [കമ്പി അണ്ണൻ] [Climax]

~ അഞ്ജിതയും ഷാനേട്ടനും 3~ Anjithayum Shanettanum Part 3 Author : Kambi Annan | Previous Part [അവസാന ഭാഗം] [പ്രിയപ്പെട്ട കമ്പി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതിന്റെ ആദ്യഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ ദയവായി അത് വായിച്ചതിനു ശേഷം ഇത് വായിക്കുക. ഇനി ആദ്യഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചവർ, ദയവായി ഇതിൽ വല്യ ട്വിസ്റ്റുകളും സസ്പെൻസുകളും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. ആ വക കാര്യങ്ങളിൽ ഈ എളിയവൻ പണ്ടേ വീക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സാദാരണ കമ്പികഥയായി കാണണം എന്ന്‌ അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു […]

Continue reading

അഞ്ജിതയും ഷാനേട്ടനും 2 [കമ്പി അണ്ണൻ]

~ അഞ്ജിതയും ഷാനേട്ടനും 2~ Anjithayum Shanettanum Part 2 Author : Kambi Annan |
Previous Part അഞ്ജിത ആകെ അസ്വസ്ഥത ആയിരുന്നു….രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ഒരു
ശതമാനം ഉത്സാഹം പോലും അപ്പോൾ അവളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. ആകപ്പാടെ ഒരു മരവിപ്പ്
ആയിരുന്നു അവൾക്കു… ടീവി ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവൾ അതിലൊന്നും
ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല… ചന്ദു അവിടെ ഇരുന്നു അവന്റെ ടാബിൽ എന്തോ ഗെയിം
കളിച്ചു കൊണ്ടിരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു…ഇടയ്ക്കിടെ അവൻ അമ്മയോട് എന്തൊക്കെയോ
ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവൾ അതൊന്നും കേൾകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല… അവൾ […]

Continue reading

അഞ്ജിതയും ഷാനേട്ടനും 2 [കമ്പി അണ്ണൻ]

~ അഞ്ജിതയും ഷാനേട്ടനും 2~ Anjithayum Shanettanum Part 2 Author : Kambi Annan | Previous Part അഞ്ജിത ആകെ അസ്വസ്ഥത ആയിരുന്നു….രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ഒരു ശതമാനം ഉത്സാഹം പോലും അപ്പോൾ അവളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. ആകപ്പാടെ ഒരു മരവിപ്പ് ആയിരുന്നു അവൾക്കു… ടീവി ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവൾ അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല… ചന്ദു അവിടെ ഇരുന്നു അവന്റെ ടാബിൽ എന്തോ ഗെയിം കളിച്ചു കൊണ്ടിരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു…ഇടയ്ക്കിടെ അവൻ അമ്മയോട് എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവൾ അതൊന്നും കേൾകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല… അവൾ […]

Continue reading

അഞ്ജിതയും ഷാനേട്ടനും [കമ്പി അണ്ണൻ]

~ അഞ്ജിതയും ഷാനേട്ടനും~ Anjithayum Shanettanum | Author : Kambi Annan
അഞ്ജിതയ്ക്ക് അന്ന് തന്റെ ജോലികൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ വലിയ ഉത്സാഹം
ആയിരുന്നു… എന്തിനാന്നു അല്ലെ? ഒന്നര മാസം ആയി അവളുടെ കഴച്ച പൂറിൽ ഷാനേട്ടന്റെ
ആറിഞ്ചു നീളമുള്ള കുണ്ണ കേറിയിട്ടു… ഇനി ഈ ഷാനേട്ടൻ ആരാന്നല്ലേ.. വേറാരും അല്ല….
അവളുടെ കെട്ടിയോൻ തന്നെ… ആള് ചെന്നൈയിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് HR മാനേജർ ആയി
വർക്ക് ചെയ്യുന്നു … കുറച്ചു നാൾ […]

Continue reading

അഞ്ജിതയും ഷാനേട്ടനും [കമ്പി അണ്ണൻ]

~ അഞ്ജിതയും ഷാനേട്ടനും~ Anjithayum Shanettanum | Author : Kambi Annan അഞ്ജിതയ്ക്ക് അന്ന് തന്റെ ജോലികൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ വലിയ ഉത്സാഹം ആയിരുന്നു… എന്തിനാന്നു അല്ലെ? ഒന്നര മാസം ആയി അവളുടെ കഴച്ച പൂറിൽ ഷാനേട്ടന്റെ ആറിഞ്ചു നീളമുള്ള കുണ്ണ കേറിയിട്ടു… ഇനി ഈ ഷാനേട്ടൻ ആരാന്നല്ലേ.. വേറാരും അല്ല…. അവളുടെ കെട്ടിയോൻ തന്നെ… ആള് ചെന്നൈയിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് HR മാനേജർ ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു … കുറച്ചു നാൾ […]

Continue reading

അച്ചായന്റെ സ്വർഗ്ഗം ഭാഗം 2 [കമ്പി അണ്ണൻ]

അച്ചായന്റെ സ്വർഗ്ഗം ഭാഗം 2 Achayante Swargam Part 2 | Author : Kambi Annan | Previous Part പിന്നീട് ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെ സിന്ധുവിനെ അനുഭവിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തകൾ ആയിരുന്നു എന്നിൽ. അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്നു ദിവസങ്ങൾ കൂടി മണിയനും സിന്ധുവും ഞങ്ങടെ കൂടെ താമസിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും അവരുടെ വീടിനു മുന്നിൽ ഉള്ള വെള്ളം ഒക്കെ വറ്റി തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം സിന്ധുവിന്റെ ബ്ലൗസിൽ തൂങ്ങി ആടുന്ന മുലകളും, ബ്ലൗസിലൂടെ നിഴലടിച്ചു […]

Continue reading

അച്ചായന്റെ സ്വർഗ്ഗം ഭാഗം 2 [കമ്പി അണ്ണൻ]

അച്ചായന്റെ സ്വർഗ്ഗം ഭാഗം 2 Achayante Swargam Part 2 | Author : Kambi Annan |
Previous Part പിന്നീട് ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെ സിന്ധുവിനെ അനുഭവിക്കാം എന്നുള്ള
ചിന്തകൾ ആയിരുന്നു എന്നിൽ. അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്നു ദിവസങ്ങൾ കൂടി മണിയനും സിന്ധുവും
ഞങ്ങടെ കൂടെ താമസിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും അവരുടെ വീടിനു മുന്നിൽ ഉള്ള വെള്ളം ഒക്കെ
വറ്റി തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം സിന്ധുവിന്റെ ബ്ലൗസിൽ തൂങ്ങി ആടുന്ന
മുലകളും, ബ്ലൗസിലൂടെ നിഴലടിച്ചു […]

Continue reading

അച്ചായന്റെ സ്വർഗ്ഗം ഭാഗം 1 [കമ്പി അണ്ണൻ]

എന്റെ കമ്പി സുഹൃത്തുക്കളെ, “ക്ലാസ്സ്‌മേറ്റ്സ് ” എന്ന സിനിമയിൽ നരേൻ പറഞ്ഞപോലെ
“ഒരു സഹപാഠിയുടെ കമ്പികഥ, അവന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായി
സമർപ്പിക്കുന്നു”….. മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ…. “അച്ചായൻസ് സ്വർഗം” എന്ന പകുതിയിൽ
നിർത്തിയ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തു “ഈപ്പൻ  ജോഷി” യുടെ കഥ, അവന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഞാൻ
ഇവിടെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ആയിട്ടു എഴുതുന്നു… അനുഗ്രഹിക്കുക. അച്ചായന്റെ സ്വർഗ്ഗം ഭാഗം 1
Achayante Swargam Part 1 | Author : Kambi […]

Continue reading

അച്ചായന്റെ സ്വർഗ്ഗം ഭാഗം 1 [കമ്പി അണ്ണൻ]

എന്റെ കമ്പി സുഹൃത്തുക്കളെ, “ക്ലാസ്സ്‌മേറ്റ്സ് ” എന്ന സിനിമയിൽ നരേൻ പറഞ്ഞപോലെ “ഒരു സഹപാഠിയുടെ കമ്പികഥ, അവന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു”….. മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ…. “അച്ചായൻസ് സ്വർഗം” എന്ന പകുതിയിൽ നിർത്തിയ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തു “ഈപ്പൻ  ജോഷി” യുടെ കഥ, അവന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ആയിട്ടു എഴുതുന്നു… അനുഗ്രഹിക്കുക. അച്ചായന്റെ സ്വർഗ്ഗം ഭാഗം 1 Achayante Swargam Part 1 | Author : Kambi […]

Continue reading