പരിണയ൦

പരിണയ൦ Parinayam bY KamBiannan ‘FXm… Wo Fjpt¶änsà CSp ks^?” A½]psX sImUyw tN«p Mm³ bSps¡ H^p N®p sfsà Sp_¶v s¢m¡ns`¡v tWm¡n. hf]w bp`À¨ Wm`v f\n… N®v Sp_¡p¶Sp sbm`pfnÃ. “”C¶p N`ym\n k^p¶StÃ. Wo skPw F]ÀtbmÀ«nt`¡v sIÃp.” Hmiv-! C¶m\v A½mksâ tfmÄ N`ym\n hv–tääv–hn Wn¶pw k^p¶Sp. ^*p kÀgfm]n AknsX Fw.FhvþWp bYn¡p¶p… A½mk³ Updm]n B\v. N`ym\n bYn¨Spw kaÀ¶Spw Updm]n Ss¶. ASntâSm] […]

Continue reading