റിയാനയും ഞാനും, ഒരു യാത്ര 3 [Gaganachari]

റിയാനയും ഞാനും, ഒരു യാത്ര 3 Riranayum Njaanum Oru Yaathra Part 3 | Author : Gaganachari [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ] ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നൽകിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നന്ദി.. ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കാത്തവർ അത് വായിച്ചിട്ട് തുടരുക.. ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ചവർ ഒന്നുടെ ആദ്യ ഭാഗം ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് തുടരുക..   ഞങ്ങൾ ബൈക്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഹോട്ടൽ തപ്പി ഇറങ്ങി.. റോഡിൽ വണ്ടികൾ വളരെ കുറവാണു.. ചെറിയെ […]

Continue reading