എതിർപ്പ് മാറ്റിയ സുഖം 2 [Shaun]

എതിർപ്പ് മാറ്റിയ സുഖം 2 Ethirppu Maattiya Sukham 2 | Author : Shaun | www.kambistories.com [ Previous Part ]   മുൻപിലത്തെ ഭാഗം വായിക്കാത്തവർ അത് വായിക്കുക. “അത് വേണോ” എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഷവർ ഓൺ ചെയ്ത് ദേഹം കഴുകാൻ ആരംഭിച്ച അവളുടെ പിന്നിലേക്ക് ചെന്ന് ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ പിൻ കഴുത്തിൽ ഉമ്മ വച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളം ഉതിർന്നു വീഴുന്ന […]

Continue reading