എന്‍റെ കളിക്കൂട്ടുകാരി നിഖില

എന്‍റെ കളിക്കൂട്ടുകാരി നിഖില Ente kalikkuttukaari Nikhila bY Shefin   പ്രിയ
വായനക്കാരെ എന്റെ ആദ്യ സ്റ്റൊറി ആയ ” എന്റെ സ്വന്തം മീന ടീച്ചർ ” -ക് നിങ്ങളുടെ
നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു നന്ദി… ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞതുപ്പോലെ എന്റെ ആദ്യ
സെക്സ് അനുഭവം നിങ്ങളോടു പങ്കുവെക്കുന്നു. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പോലെ സ്ത്രീ
ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗഞ്ഞളുടെ പേരും എനിക്ക് ഇതു നടക്കുംബൊൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ
അറിയുന്നതെല്ലാം കൂട്ടി ചേർത്തു ഞാൻ ഈ സ്റ്റൊറി എഴുതുന്നു. […]

Continue reading

എന്‍റെ കളിക്കൂട്ടുകാരി നിഖില

എന്‍റെ കളിക്കൂട്ടുകാരി നിഖില Ente kalikkuttukaari Nikhila bY Shefin   പ്രിയ വായനക്കാരെ എന്റെ ആദ്യ സ്റ്റൊറി ആയ ” എന്റെ സ്വന്തം മീന ടീച്ചർ ” -ക് നിങ്ങളുടെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു നന്ദി… ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞതുപ്പോലെ എന്റെ ആദ്യ സെക്സ് അനുഭവം നിങ്ങളോടു പങ്കുവെക്കുന്നു. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പോലെ സ്ത്രീ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗഞ്ഞളുടെ പേരും എനിക്ക് ഇതു നടക്കുംബൊൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അറിയുന്നതെല്ലാം കൂട്ടി ചേർത്തു ഞാൻ ഈ സ്റ്റൊറി എഴുതുന്നു. […]

Continue reading