അർപ്പണം [കപടധാരി]

 അർപ്പണം Arppanam | Author : Kapadadhari   ഇത് ഒരു സങ്കല്പിക കഥയാണ്. തുടക്കകാരന്റെ  തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷെമിക്കുക…  അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപെടുത്തുക.. എന്റെ പേര് നിമിഷ.. ഇന്ന് എനിക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുന്നു  എന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷപരമായി  നടത്തുവാൻ  ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ വിധി എല്ലാം മാറ്റി മറിച്ചു..   അച്ഛന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു.. അതിനാൽ നല്ല വരുമാനവും  ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ. അമ്മയാണെങ്കിൽ  ടൗണിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിപാർലർ നടത്തുകാണ്.. വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ […]

Continue reading