ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരി [കീച്ചേരി അച്ചു]

ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരി Bharyayude Koottukaari | Author : Keecheri Achu   എന്റെ
പേര് അൻവർ, തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്.
എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരിയാണ് ആനി കോട്ടയം കാരി അച്ചായത്തി. സൗദിയിൽ നേഴ്സ് ആയി
ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇരുപത്തിയാറ് വയസ് പ്രായമുള്ള അവൾ വെളുത്തു കൊഴുത്ത്
അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു. അതയ്ക്ക് സൗന്ദര്യമുള്ള വേറൊരു പെണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ
ഇല്ല. ഭാര്യയുടെ അടുത്ത – കുട്ടുകാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് അവളെ പരിചയം […]

Continue reading

ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരി [കീച്ചേരി അച്ചു]

ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരി Bharyayude Koottukaari | Author : Keecheri Achu   എന്റെ പേര് അൻവർ, തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്. എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരിയാണ് ആനി കോട്ടയം കാരി അച്ചായത്തി. സൗദിയിൽ നേഴ്സ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇരുപത്തിയാറ് വയസ് പ്രായമുള്ള അവൾ വെളുത്തു കൊഴുത്ത് അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു. അതയ്ക്ക് സൗന്ദര്യമുള്ള വേറൊരു പെണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ല. ഭാര്യയുടെ അടുത്ത – കുട്ടുകാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് അവളെ പരിചയം […]

Continue reading