വഞ്ചനയുടെ മറവിൽ

വഞ്ചനയുടെ മറവിൽ Vanchanayude Maravil bY Kidilan f^w sk«pNm^³ sfm]vSoWpw A]mapsX
em^y]m] B]ngm doP¯nWpw ^*v f¡am\v H^m\pw H^p sb®pw fq¯kÄ _mdn] knkmiw Njnªv
eÀ¯mknsâ NqsX]m\v Smfhw fN³ hfoÀ fq¶v kÀgfm]n Updm]n]n H^p N¼WnWn]nÂ
hq¸Àsskh_m]n tKm`n sI¿p¶p sb§apsX knkmi¡Xkpw Np_¨v Nm`w fp¼v f^w sk«p¶SnWnX]nÂ
sS¶n ko\v Ws«ÃnWv £Sw emUn¨v NnX¸n`m] D¸]psX InNnÕ sI`kpsfÃmw shfo_nWv
Sm§mkp¶SnWpw A¸p_¯m]n^p¶p tNmtaKv […]

Continue reading

വഞ്ചനയുടെ മറവിൽ

വഞ്ചനയുടെ മറവിൽ Vanchanayude Maravil bY Kidilan f^w sk«pNm^³ sfm]vSoWpw A]mapsX em^y]m] B]ngm doP¯nWpw ^*v f¡am\v H^m\pw H^p sb®pw fq¯kÄ _mdn] knkmiw Njnªv eÀ¯mknsâ NqsX]m\v Smfhw fN³ hfoÀ fq¶v kÀgfm]n Updm]n]n H^p N¼WnWn]n hq¸Àsskh_m]n tKm`n sI¿p¶p sb§apsX knkmi¡Xkpw Np_¨v Nm`w fp¼v f^w sk«p¶SnWnX]n sS¶n ko\v Ws«ÃnWv £Sw emUn¨v NnX¸n`m] D¸]psX InNnÕ sI`kpsfÃmw shfo_nWv Sm§mkp¶SnWpw A¸p_¯m]n^p¶p tNmtaKv […]

Continue reading

പെൺകച്ചവടം 2 [kidilan]

പെൺകച്ചവടം 2 PENKACHAVADAM 2 AUTHOR:KIDILAN | PREVIOUS ഖാദർ ഗെയ്റ്റ് കടന്ന്
പുറത്തിറങ്ങിയതും പിറകിൽ നിന്ന് ആരോ ഖാദർ എന്ന് വിളിച്ചു ഖാദർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും
തന്റെ പഴയ സുഹൃത്ത് രാജയെ കണ്ട് ഖാദർ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നടുത്തു മൂന്ന്
മാസത്തെ അടുപ്പമുള്ളുവെങ്കിലും ഖാദറും രാജയും വലിയ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു നീ എപ്പഴാണ്
ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയത് ഖാദർ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് രാജയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട്
മൂന്ന് നാല് ദിവസമായി പഴയ ജോലി പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നതായിരുന്നു ഒന്നും […]

Continue reading

പെൺകച്ചവടം 2 [kidilan]

പെൺകച്ചവടം 2 PENKACHAVADAM 2 AUTHOR:KIDILAN | PREVIOUS ഖാദർ ഗെയ്റ്റ് കടന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതും പിറകിൽ നിന്ന് ആരോ ഖാദർ എന്ന് വിളിച്ചു ഖാദർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും തന്റെ പഴയ സുഹൃത്ത് രാജയെ കണ്ട് ഖാദർ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നടുത്തു മൂന്ന് മാസത്തെ അടുപ്പമുള്ളുവെങ്കിലും ഖാദറും രാജയും വലിയ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു നീ എപ്പഴാണ് ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയത് ഖാദർ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് രാജയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസമായി പഴയ ജോലി പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നതായിരുന്നു ഒന്നും […]

Continue reading