സിന്ധു എന്റെ കസിൻ [Killadi Mon]

സിന്ധു എന്റെ കസിൻ Sindhu Ente cousin | Author : Killadi Mon എൻ്റെ പേര് വിപിൻ. ഇത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കഥ ആണ്. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കുക. ഇത് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവ കഥ ആണ്, കുറച്ചു അനുഭവങ്ങളും കുറച്ചു ഭാവനയും കൂടി ചേർത്താണ് എഴുതുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പെണ്ണിൻറെ സുഖം അറിഞ്ഞ അനുഭവ കഥ. ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് 2002 ഇൽ ആണ്. ഞാൻ അന്ന് +2 ന് പഠിക്കുന്ന […]

Continue reading