അയല്‍ക്കാരി കൂട്ടുകാരി

അയല്‍ക്കാരി കൂട്ടുകാരി AYALKKARI KOOTTUKARI BY RoSH   ഒരു ചെറിയ കഥ അമ്മുവിന്റെമ
അപ്പൂന്റേം – ഞാനാണ് അപ്പു , അച്ഛന്റെ ജോലി മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചു ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ
വീട് മാറ്റമാണ് , നല്ല വീട് നല്ല സ്ഥലം കോളേജിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ കുറച് അടുത്താണ്
അയൽക്കാരെ ഒകെ പരിചയപ്പെട്ടു വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പിറകിലെ വീവീട്ടിലാനു
അമ്മുവിൻറെ വീട് അവിടെ ആണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും പോകാറ് ‘അമ്മ അവരുമായി പെട്ടെന്നെ
അടുത്ത്, വേറെ വീടൊക്കെ കുറെ ദൂരമായിരുന്നു […]

Continue reading

അയല്‍ക്കാരി കൂട്ടുകാരി

അയല്‍ക്കാരി കൂട്ടുകാരി AYALKKARI KOOTTUKARI BY RoSH   ഒരു ചെറിയ കഥ അമ്മുവിന്റെമ അപ്പൂന്റേം – ഞാനാണ് അപ്പു , അച്ഛന്റെ ജോലി മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചു ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വീട് മാറ്റമാണ് , നല്ല വീട് നല്ല സ്ഥലം കോളേജിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ കുറച് അടുത്താണ് അയൽക്കാരെ ഒകെ പരിചയപ്പെട്ടു വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പിറകിലെ വീവീട്ടിലാനു അമ്മുവിൻറെ വീട് അവിടെ ആണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും പോകാറ് ‘അമ്മ അവരുമായി പെട്ടെന്നെ അടുത്ത്, വേറെ വീടൊക്കെ കുറെ ദൂരമായിരുന്നു […]

Continue reading