ആനി [Kosheph]

ആനി Aany | Author ; Kosheph ഞാൻ ബിനു. ഒരിക്കൽ നടന്ന കഥയാണ് ഇത്. ഞാൻ അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികം ഉള്ള കുടുംബത്തിൽ ഉള്ള ഒരാളാണ്. എന്നാൽ അപ്പനുവായി നല്ല അടുപ്പത്തിലല്ല. കാരണം എന്റെ ഈ നല്ല നടപ്പ് തന്നെ.അത്യാവശ്യം വെള്ളവടിയും അലമ്പും കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. “എല്ലാ വീട്ടിലും കാണും ഇതുപോലെ കുടുമ്പത്തിന്റെ മാനം കളയാൻ ഒരെണ്ണം കാണും “എന്നാണ് എന്റെ അപ്പന്റെ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ. അപ്പൻ കുടി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇഷ്ടം അല്ലാത്തത്. അതുകൊണ്ട് […]

Continue reading