കുരുതിമലക്കാവ് 14 [ Achu Raj ]

കുരുതിമലക്കാവ് 14 Kuruthimalakkavu Part 14 bY Achu Raj | PREVIOUS PART  
hpir¯p¡sa F³s_ Cu BUy hw^we¯nWv Wn§Ä WÂNn] ANfjnª hvtWi¯nWpw t{bmÕmiW¯nWpw
kas^]VnNw Wµn… C{S]pw bmÀ«pNÄ t£ft]msX Nm¯n^p¶p km]n¨p FWn¡v Aen{bm]§apw
WnÀtUl§apw S¶ FÃmks^]pw fWhn Wµnt]msX HmÀ¡p¶p Wn§apsXs]Ãmw AWpkmUt¯msX
Np^pSnf`¡mkv ASn³s_ AkhmWemPt¯¡v– NX¡p¶p… ^mVnN]psX k]_n Wn¶pw tIm^ H`n¨n_§n….
AkÄ Fs´ms¡t]m b_]m³ emkn¨psNm*p bSns] f®nt`¡v ko\p… Aksa bn¶n […]

Continue reading

കുരുതിമലക്കാവ് 14 [ Achu Raj ]

കുരുതിമലക്കാവ് 14 Kuruthimalakkavu Part 14 bY Achu Raj | PREVIOUS PART   hpir¯p¡sa F³s_ Cu BUy hw^we¯nWv Wn§Ä WÂNn] ANfjnª hvtWi¯nWpw t{bmÕmiW¯nWpw kas^]VnNw Wµn… C{S]pw bmÀ«pNÄ t£ft]msX Nm¯n^p¶p km]n¨p FWn¡v Aen{bm]§apw WnÀtUl§apw S¶ FÃmks^]pw fWhn Wµnt]msX HmÀ¡p¶p Wn§apsXs]Ãmw AWpkmUt¯msX Np^pSnf`¡mkv ASn³s_ AkhmWemPt¯¡v– NX¡p¶p… ^mVnN]psX k]_n Wn¶pw tIm^ H`n¨n_§n…. AkÄ Fs´ms¡t]m b_]m³ emkn¨psNm*p bSns] f®nt`¡v ko\p… Aksa bn¶n […]

Continue reading

കുരുതിമലക്കാവ് 13 [ Achu Raj ]

കുരുതിമലക്കാവ് 13 Kuruthimalakkavu Part 13 bY Achu Raj | PREVIOUS PART  
hpir¯p¡sa F³s_ Cu BUy hw^we¯nWv Wn§Ä WÂNn] ANfjnª hvtWi¯nWpw t{bmÕmiW¯nWpw
kas^]VnNw Wµn… C{S]pw bmÀ«pNÄ t£ft]msX Nm¯n^p¶p km]n¨p FWn¡v Aen{bm]§apw
WnÀtUl§apw S¶ FÃmks^]pw fWhn Wµnt]msX HmÀ¡p¶p…. Nn§n\n bpj]n fqk^pw fp§n
WnkÀ¶p…. B AÀ² ^m{Sn]psX BUy ]mf§ans` S\p¸v lymfnWv HjnsN fäpÅkÀ¡v Wt¶ Npans^Nn…
lymw S³s_ ssN]ns` fq¸³ […]

Continue reading

കുരുതിമലക്കാവ് 13 [ Achu Raj ]

കുരുതിമലക്കാവ് 13 Kuruthimalakkavu Part 13 bY Achu Raj | PREVIOUS PART   hpir¯p¡sa F³s_ Cu BUy hw^we¯nWv Wn§Ä WÂNn] ANfjnª hvtWi¯nWpw t{bmÕmiW¯nWpw kas^]VnNw Wµn… C{S]pw bmÀ«pNÄ t£ft]msX Nm¯n^p¶p km]n¨p FWn¡v Aen{bm]§apw WnÀtUl§apw S¶ FÃmks^]pw fWhn Wµnt]msX HmÀ¡p¶p…. Nn§n\n bpj]n fqk^pw fp§n WnkÀ¶p…. B AÀ² ^m{Sn]psX BUy ]mf§ans` S\p¸v lymfnWv HjnsN fäpÅkÀ¡v Wt¶ Npans^Nn… lymw S³s_ ssN]ns` fq¸³ […]

Continue reading

കുരുതിമലക്കാവ് 12 [ Achu Raj ]

കുരുതിമലക്കാവ് 12 Kuruthimalakkavu Part 12 bY Achu Raj | PREVIOUS PART FjpSmWpÅ
hf]¡p_kp sNm*m\v bm^v«pNapsX F®w NqXp¶Sv fWvhnápsf¶ knlzmht¯msX Wn§apsX
Aen{bm]§Ä¡v Wµn b_ªpsNm*v….. “”””bs£ lymw Mm³ ASnWp S¿m_m]m`pw fsäm^p hv{So NqXn
tkt* ASm^m.. B^m\v Mm³ knlzhn¨Spt¸ms` Wn³s_ km¡pNÄ knlzhn¡pN B^m\v C§WpÅ H¶nWv
S]m_mkpN?” ^fy]psX km¡pNÄ lymfn`pw AsS hwl]w D*m¡n.. l^n]m\v ASnWn B^v S]m_mNpw?
“”””Mm³ S¿m_m\v” S§Ä¡p bn¶n […]

Continue reading

കുരുതിമലക്കാവ് 12 [ Achu Raj ]

കുരുതിമലക്കാവ് 12 Kuruthimalakkavu Part 12 bY Achu Raj | PREVIOUS PART FjpSmWpÅ hf]¡p_kp sNm*m\v bm^v«pNapsX F®w NqXp¶Sv fWvhnápsf¶ knlzmht¯msX Wn§apsX Aen{bm]§Ä¡v Wµn b_ªpsNm*v….. “”””bs£ lymw Mm³ ASnWp S¿m_m]m`pw fsäm^p hv{So NqXn tkt* ASm^m.. B^m\v Mm³ knlzhn¨Spt¸ms` Wn³s_ km¡pNÄ knlzhn¡pN B^m\v C§WpÅ H¶nWv S]m_mkpN?” ^fy]psX km¡pNÄ lymfn`pw AsS hwl]w D*m¡n.. l^n]m\v ASnWn B^v S]m_mNpw? “”””Mm³ S¿m_m\v” S§Ä¡p bn¶n […]

Continue reading

കുരുതിമലക്കാവ് 11 [ Achu Raj ]

കുരുതിമലക്കാവ് 11 Kuruthimalakkavu Part 11 bY Achu Raj | PREVIOUS PART    
hf]¡p_kp fq`fm\v NT sskNp¶Sv fWhn`m¡psf¶v knlzhn¡p¶p . lymfnsâ km¡pNÄ¡m]n ^fy
NmtSmÀ¯p.. lymw S³s_ Wnt]mPw AktamXv– b_]mWm]n S¿ms_Xp¯p … hfhvS KokKm`§apw
{bNrSn]pw lymfnsâ knVn]_n]m³ NmtSmÀ¯p.. hpWµs] D·q`Ww sI¿m³ ssUkw AkWm]n N^pSnk¨
BkWmjn]ns` ]p² S{´§Ä tNÄ¡m³ IokoXpNÄ tbm`pw WnlÐfm] B Wnfngw lymw b_ªp SpX§n.
“”””^fy W½psX […]

Continue reading

കുരുതിമലക്കാവ് 11 [ Achu Raj ]

കുരുതിമലക്കാവ് 11 Kuruthimalakkavu Part 11 bY Achu Raj | PREVIOUS PART     hf]¡p_kp fq`fm\v NT sskNp¶Sv fWhn`m¡psf¶v knlzhn¡p¶p . lymfnsâ km¡pNÄ¡m]n ^fy NmtSmÀ¯p.. lymw S³s_ Wnt]mPw AktamXv– b_]mWm]n S¿ms_Xp¯p … hfhvS KokKm`§apw {bNrSn]pw lymfnsâ knVn]_n]m³ NmtSmÀ¯p.. hpWµs] D·q`Ww sI¿m³ ssUkw AkWm]n N^pSnk¨ BkWmjn]ns` ]p² S{´§Ä tNÄ¡m³ IokoXpNÄ tbm`pw WnlÐfm] B Wnfngw lymw b_ªp SpX§n. “”””^fy W½psX […]

Continue reading

കുരുതിമലക്കാവ് 10 [ Achu Raj ]

കുരുതിമലക്കാവ് 10 Kuruthimalakkavu Part 10 bY Achu Raj | PREVIOUS PART    
Sn^¡pNÄ NqXn NqXn k^p¶SpsNm*m\v SpXÀ¨¡v hf]sfXp¡p¶Sv. Wn§apsX ht¸m^v«pNÄ¡v
kas^]VnNw Wµn. lymfnsâ ssNNan C^p¶ SNnXpNÄ tWm¡n lymw Wt¶ kn]À¯p. tNmbmPvWn]nÂ
kn_¨p Wn¡p¶ hpWµs] F§sW CÃmSm¡mw F¶Sv km]n¡m³ lymw Wt¶ b\ns¸«p…. Nm^\w B
k^nNan Ak³ N*Sv H^n¡`pw WX¡m³ bmXnÃm¯Spw Ak³ CãvXs¸Xm¯Spfm\v . Culz^m
FWns¡´nWn§sWm^p Wnt]mPw. […]

Continue reading

കുരുതിമലക്കാവ് 10 [ Achu Raj ]

കുരുതിമലക്കാവ് 10 Kuruthimalakkavu Part 10 bY Achu Raj | PREVIOUS PART     Sn^¡pNÄ NqXn NqXn k^p¶SpsNm*m\v SpXÀ¨¡v hf]sfXp¡p¶Sv. Wn§apsX ht¸m^v«pNÄ¡v kas^]VnNw Wµn. lymfnsâ ssNNan C^p¶ SNnXpNÄ tWm¡n lymw Wt¶ kn]À¯p. tNmbmPvWn]n kn_¨p Wn¡p¶ hpWµs] F§sW CÃmSm¡mw F¶Sv km]n¡m³ lymw Wt¶ b\ns¸«p…. Nm^\w B k^nNan Ak³ N*Sv H^n¡`pw WX¡m³ bmXnÃm¯Spw Ak³ CãvXs¸Xm¯Spfm\v . Culz^m FWns¡´nWn§sWm^p Wnt]mPw. […]

Continue reading