കാമദേവൻ 2 [Lallu]

കാമദേവൻ 2 Kaamadevan | Author : Lallu   അപ്പോഴേക്കും മഴ തോർന്നിരുന്നു,ഞങ്ങൾ
പുഴകരയിലേക്ക് നടന്നു.(അന്ന് രാത്രി)”ഡാ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കളി”അവന്റെ
വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ്… “പോടാ കുണ്ടാ…ഞാൻ ഒരു സ്മൈലി ഇട്ടു… “അവൻ ആംഗ്രി ഇമോജി
ഇട്ടു…ഡാ സൺ‌ഡേ നമുക്കൊന്ന് കൂടിയാലോ??ഒന്ന് വിശദമായി കളിക്കണം,ഇന്ന് ഒക്കെ
കാട്ടിക്കൂട്ടലായിരുന്നു…..ഞാൻ “മ്മ് “സൺ‌ഡേ എല്ലാവരും ഒരു ഫഗ്ഷൻ പോവാ”ഞാൻ തലവേദന
അഭിനയിച്ചു പോകാതെ ഇരിക്കും… നീ വാ നമുക്ക് അടിച്ചുപൊളിക്കാം… ഗുഡ് നൈറ്റ്‌……
അങ്ങനെ സൺ‌ഡേ അവൻ എന്റെ […]

Continue reading

കാമദേവൻ 2 [Lallu]

കാമദേവൻ 2 Kaamadevan | Author : Lallu   അപ്പോഴേക്കും മഴ തോർന്നിരുന്നു,ഞങ്ങൾ പുഴകരയിലേക്ക് നടന്നു.(അന്ന് രാത്രി)”ഡാ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കളി”അവന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ്… “പോടാ കുണ്ടാ…ഞാൻ ഒരു സ്മൈലി ഇട്ടു… “അവൻ ആംഗ്രി ഇമോജി ഇട്ടു…ഡാ സൺ‌ഡേ നമുക്കൊന്ന് കൂടിയാലോ??ഒന്ന് വിശദമായി കളിക്കണം,ഇന്ന് ഒക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടലായിരുന്നു…..ഞാൻ “മ്മ് “സൺ‌ഡേ എല്ലാവരും ഒരു ഫഗ്ഷൻ പോവാ”ഞാൻ തലവേദന അഭിനയിച്ചു പോകാതെ ഇരിക്കും… നീ വാ നമുക്ക് അടിച്ചുപൊളിക്കാം… ഗുഡ് നൈറ്റ്‌…… അങ്ങനെ സൺ‌ഡേ അവൻ എന്റെ […]

Continue reading