കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം 4 [Lathika]

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം 4 Kalanju Kittiya Thangam Part 4 | Author : Lathika |
Previous Part   ക്രമേണ ഞങ്ങളുടെ അടുപ്പം പഴയതുപോലെ ആയി. ഒട്ടുമിക്ക ദിവസങ്ങളിലും
കുറേ നേരം കളിതമാശകളും നാട്ടുകാര്യവും TV കാണലുമൊക്കെയായി കടന്നു പോയി.ഒരിക്കൽ
പോലും അവനിൽ നിന്നും മോശമായി ഒരു പെരുമാറ്റമോ സംസാരമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു
കാമുകനായി പോലും ഞാനവനെ കണ്ടിരുന്നില്ല വെറും സുഹൃത്ത് , അത്രമാത്രം. ഒരു ദിവസം
സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ TV ഓൺ […]

Continue reading

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം 4 [Lathika]

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം 4 Kalanju Kittiya Thangam Part 4 | Author : Lathika | Previous Part   ക്രമേണ ഞങ്ങളുടെ അടുപ്പം പഴയതുപോലെ ആയി. ഒട്ടുമിക്ക ദിവസങ്ങളിലും കുറേ നേരം കളിതമാശകളും നാട്ടുകാര്യവും TV കാണലുമൊക്കെയായി കടന്നു പോയി.ഒരിക്കൽ പോലും അവനിൽ നിന്നും മോശമായി ഒരു പെരുമാറ്റമോ സംസാരമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു കാമുകനായി പോലും ഞാനവനെ കണ്ടിരുന്നില്ല വെറും സുഹൃത്ത് , അത്രമാത്രം. ഒരു ദിവസം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ TV ഓൺ […]

Continue reading

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം 3 [Lathika]

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം 3 Kalanju Kittiya Thangam Part 3 | Author : Lathika |
Previous Part   അകത്തെ കാഴ്ച കാണാതെ ഈ നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചു വീണിരുന്നെങ്കിൽ
എന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചു പോയി. ശരീരം തളർന്നു പോയ ഞാൻ വീഴാതിരിക്കാൻ വാതിലിൻ്റെ
ഹാൻ്റിലിൽ പിടിച്ചു നിന്നു. അകത്ത് , ഞാനും എൻ്റെ ഹൃദയേശ്വരിയും മാത്രം
കിടന്നിരുന്ന കട്ടിലിൽ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ജീവനായ , ഹൃദയത്തിൻ്റെ പകുതിയെന്ന് ഞാൻ
കരുതിയിരുന്ന […]

Continue reading

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം 3 [Lathika]

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം 3 Kalanju Kittiya Thangam Part 3 | Author : Lathika | Previous Part   അകത്തെ കാഴ്ച കാണാതെ ഈ നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചു വീണിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചു പോയി. ശരീരം തളർന്നു പോയ ഞാൻ വീഴാതിരിക്കാൻ വാതിലിൻ്റെ ഹാൻ്റിലിൽ പിടിച്ചു നിന്നു. അകത്ത് , ഞാനും എൻ്റെ ഹൃദയേശ്വരിയും മാത്രം കിടന്നിരുന്ന കട്ടിലിൽ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ജീവനായ , ഹൃദയത്തിൻ്റെ പകുതിയെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്ന […]

Continue reading

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം 2 [Lathika]

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം 2 Kalanju Kittiya Thangam Part 2 | Author : Lathika |
Previous Part   അവളുടെ വിഷമത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പോയില്ല. ഓരാഴ്ച
കഴിഞ്ഞപ്പോളേക്കും അവൾ പഴയ നിലയിലേക്ക് വന്നു. വീണ്ടും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളായി.
എന്നാൽ അത് അധികകാലം നീണ്ടുനിന്നില്ല. കാരണം ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന എന്നെ
കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ തന്നിരുന്ന അവൾ വാതിൽ തുറന്നാൽ ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ച് ഞാൻ
കാപ്പി കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കിച്ചണിലേക്ക് പോകും. […]

Continue reading

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം 2 [Lathika]

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം 2 Kalanju Kittiya Thangam Part 2 | Author : Lathika | Previous Part   അവളുടെ വിഷമത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പോയില്ല. ഓരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോളേക്കും അവൾ പഴയ നിലയിലേക്ക് വന്നു. വീണ്ടും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളായി. എന്നാൽ അത് അധികകാലം നീണ്ടുനിന്നില്ല. കാരണം ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ തന്നിരുന്ന അവൾ വാതിൽ തുറന്നാൽ ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ച് ഞാൻ കാപ്പി കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കിച്ചണിലേക്ക് പോകും. […]

Continue reading

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം 1 [Lathika]

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം 1 Kalanju Kittiya Thangam | Author : Lathika എൻ്റെ പേര്
ചന്ദ്രൻ ഞാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. 32 വയസ്സായ
എൻ്റെ വിവാഹം ഒരു വർഷം മുൻപായിരുന്നു നടന്നത്. എൻ്റെ ആത്മാർത്ത സുഹുത്തും കസിനുമായ
മുകേഷാണ് ഈ കുട്ടിയെ പറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞത്. മുകേഷിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പെങ്ങളാണവൾ.
മുൻപ് മുകേഷുമൊത്ത് കുറെ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിൽ പിടിച്ചതിനെ
കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവൻ്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണ് […]

Continue reading

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം 1 [Lathika]

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം 1 Kalanju Kittiya Thangam | Author : Lathika എൻ്റെ പേര് ചന്ദ്രൻ ഞാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. 32 വയസ്സായ എൻ്റെ വിവാഹം ഒരു വർഷം മുൻപായിരുന്നു നടന്നത്. എൻ്റെ ആത്മാർത്ത സുഹുത്തും കസിനുമായ മുകേഷാണ് ഈ കുട്ടിയെ പറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞത്. മുകേഷിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പെങ്ങളാണവൾ. മുൻപ് മുകേഷുമൊത്ത് കുറെ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിൽ പിടിച്ചതിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവൻ്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണ് […]

Continue reading

മടക്കയാത്ര [Lathika]

മടക്കയാത്ര Madakkayaathra | Author : Lathika     കൊച്ചിയിൽ നിന്നും എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. അച്ചന് ഇവിടെ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് അതായത് വടകരക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി. വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാർസൽ ആയി അയച്ചെങ്കിലും പിന്നെയും കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടു പോകാൻ. അതെല്ലാം കാറിൽ കയറ്റി. മാരുതി 800 ആയിരുന്നു കാർ. വാഷിങ് മെഷിന്റെ പെട്ടിയിൽ സാധനങ്ങൾ നിറച്ച് ബാക്ക് സീറ്റിൽ വെച്ചു. പാർസലായി അയക്കാൻ പറ്റാത്ത മനോഹരമായ രണ്ടു പ്ലാസ്റ്റിക്ക് […]

Continue reading

മടക്കയാത്ര [Lathika]

മടക്കയാത്ര Madakkayaathra | Author : Lathika     കൊച്ചിയിൽ നിന്നും എന്റെ
നാട്ടിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. അച്ചന് ഇവിടെ നിന്നും
നാട്ടിലേക്ക് അതായത് വടകരക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി. വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാർസൽ ആയി
അയച്ചെങ്കിലും പിന്നെയും കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടു പോകാൻ. അതെല്ലാം കാറിൽ
കയറ്റി. മാരുതി 800 ആയിരുന്നു കാർ. വാഷിങ് മെഷിന്റെ പെട്ടിയിൽ സാധനങ്ങൾ നിറച്ച്
ബാക്ക് സീറ്റിൽ വെച്ചു. പാർസലായി അയക്കാൻ പറ്റാത്ത മനോഹരമായ രണ്ടു പ്ലാസ്റ്റിക്ക്
[…]

Continue reading