ലൈഫ് ഓഫ് മനു – 4

“ലൈഫ് ഓഫ് മനു – 4 “ Life of Manu # 4 | Author : Logan | PREVIOUS പ്രിയ എങ്കിൽ പ്രിയ…. ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറം ചാടി കടന്നവനാണ് ഈ KK ജോസഫ്… അല്ല പിന്നെ…..മനു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നടന്നു… ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളവരിൽ മുക്കാലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചു വന്നവരാണ്… എല്ലാവരെയും ഒരു റൗണ്ട് പരിചയപെട്ടു. പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും തന്നെ മുട്ടൻ ചരക്കുകൾ തന്നെ. നല്ല മുൻതൂക്കവും കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കണ പിൻതൂക്കവും… എല്ലാം ഒരു പാണത്തൂക്കം […]

Continue reading