ലില്ലിവൈൻ 4

❤ലില്ലി വൈൻ 4 ❤ Lilly Wine Part 4  bY ഹിമ | Click here to read All Parts
ആക്രോശിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടം ജനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ അപ്പച്ചൻ ഒറ്റയാനെ പോലെ
നടന്നു മാറിയപ്പനുമായി എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാർന്നു തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ
ശാന്തരായി പിരിയുന്നത് കണ്ടു ഞാനും രാഹുലും ഭയത്തോടെ അന്നെങ്കിലും പുറത്തേക്കിറങ്ങി
മാറിയപ്പൻ അപ്പന്റെ വിശ്വസ്‌ത കൂട്ടുകാരനാണ് അയാളാണ് തോട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ
നോക്കി നടത്തുന്നത് അമ്പത്തൊടു അടുക്കുന്ന പറയാം നല്ലകട്ടി മീശയും ഒത്ത ശരീരം
ആൾക്ക് രണ്ടു ഭാര്യമാരിൽ നാലു […]

Continue reading

ലില്ലിവൈൻ 4

❤ലില്ലി വൈൻ 4 ❤ Lilly Wine Part 4  bY ഹിമ | Click here to read All Parts ആക്രോശിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടം ജനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ അപ്പച്ചൻ ഒറ്റയാനെ പോലെ നടന്നു മാറിയപ്പനുമായി എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാർന്നു തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ ശാന്തരായി പിരിയുന്നത് കണ്ടു ഞാനും രാഹുലും ഭയത്തോടെ അന്നെങ്കിലും പുറത്തേക്കിറങ്ങി മാറിയപ്പൻ അപ്പന്റെ വിശ്വസ്‌ത കൂട്ടുകാരനാണ് അയാളാണ് തോട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത് അമ്പത്തൊടു അടുക്കുന്ന പറയാം നല്ലകട്ടി മീശയും ഒത്ത ശരീരം ആൾക്ക് രണ്ടു ഭാര്യമാരിൽ നാലു […]

Continue reading