ചെന്നൈ പട്ടണം

ചെന്നൈ പട്ടണം Chennai Pattanam bY [email protected] ഞാൻ  ചാരി  .എവിടെചാരി
എന്നല്ല എന്റെപേരാണ്  സുബ്രമണ്യ ചാരി  എന്റെ ന്നാട് പാലക്കാട് അടുത്തുള്ള കുളപ്പുളി
ഞാൻ ജെനിച്ചതും വളർന്നതും കുളപ്പുളി  എന്റെഅച്ഛൻ പലചരക്ക് കട ന്നടത്തുന്നു ഞാൻ
പഠിക്കാൻ ന്നല്ല മിടുക്കനായതുകൊണ്ട് അച്ചനെ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ അല്ലലിലാതെ
കഴിഞ്ഞുപോകുന്നു ആയിടക്കാണ് ഒരു ബെന്ത്  ഇപ്പോഴല്ലേ ഹർത്താൽ അന്നൊക്കെ ബെന്താ
ശനിയാഴ്ച ആയിരുന്ന ബന്ത് ഞാറാഴ്ച കടതുറക്കാറില്ല ലീവാ ആഴ്ചയിൽ ഒരുദിവസം
ലീവ്കിട്ടുന്നത് സിനിമക്ക് പോകുന്നതിവസം ശനിയാഴ്ച ബെന്തയത് […]

Continue reading

ചെന്നൈ പട്ടണം

ചെന്നൈ പട്ടണം Chennai Pattanam bY [email protected] ഞാൻ  ചാരി  .എവിടെചാരി എന്നല്ല എന്റെപേരാണ്  സുബ്രമണ്യ ചാരി  എന്റെ ന്നാട് പാലക്കാട് അടുത്തുള്ള കുളപ്പുളി ഞാൻ ജെനിച്ചതും വളർന്നതും കുളപ്പുളി  എന്റെഅച്ഛൻ പലചരക്ക് കട ന്നടത്തുന്നു ഞാൻ പഠിക്കാൻ ന്നല്ല മിടുക്കനായതുകൊണ്ട് അച്ചനെ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ അല്ലലിലാതെ കഴിഞ്ഞുപോകുന്നു ആയിടക്കാണ് ഒരു ബെന്ത്  ഇപ്പോഴല്ലേ ഹർത്താൽ അന്നൊക്കെ ബെന്താ ശനിയാഴ്ച ആയിരുന്ന ബന്ത് ഞാറാഴ്ച കടതുറക്കാറില്ല ലീവാ ആഴ്ചയിൽ ഒരുദിവസം ലീവ്കിട്ടുന്നത് സിനിമക്ക് പോകുന്നതിവസം ശനിയാഴ്ച ബെന്തയത് […]

Continue reading