ഹുസ്ന 💋 [DX]

ഹുസ്ന Husna | Author : DX   ഞാൻ ഇത് വരെയും ഒരു സ്റ്റോറി പോലും എഴുതിയ ഇല്ലാ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടങ്കിൽ ക്ഷേമിക്കുമല്ലോ.പ്രതികിച്ച അക്ഷരതെറ്റ്. ദുബായ് വെച്ച ഒരു തത്തയെ വളച്ചു കളിച്ച കഥ ആണേ പറയുന്നേ. എന്റെ പേര് അജു. വയസ് 24. ജോലി നോക്കി ആണേ ദുബായ് വന്നത് കസിൻ ബ്രോ ആണേ കൊണ്ടുവന്നത. അവൻ ഇവിടെ റൂമിൽ ഒറ്റക് ആണ് നിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്ക ആണ് റൂമിന്റെ […]

Continue reading